Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:


Содержание

КІРІСПЕ

1. ЖАСАНДЫ НЕЙРОНДЫҚ ЖЕЛІЛЕР

1.1 Нейрондық желілердің элементтері

1.2 Нейрондық желілердің сәулеті

1.3 Есептерді нейрондық желілерімен баяндау

1.4 Желіге кіріс сигналдарын беру және шығыс сигналдарын алу

1.5 Нейрондық желілерді оқыту

1.5.1 Желінің жолдық параметрлері бойынша бағалау функциясының градиентін есептеу

1.5.2 Нейрондық желі оқытуына әсер ететін факторлар

1.5.3 Нейрондық желілерді жеңілдету

1.5.4 Желі сигналдары мен көрсеткіштерін есептеу параметрлерінің маңыздылық көрсеткіштерін есептеу

2 ЛОГИКАЛЫҚ МӨЛДІР НЕЙРОНДЫҚ ЖЕЛІЛЕР

2.1 Логикалық мөлдір нейрондық желілердің сәулеті

2.2 Нейрондық желі жеңілдету ережелері

2.3 Элементтердің бейсызықтығына қойылатын талаптар

2.4 Нейрондық желілерді логикалық мөлдір түрге келтіру

2.5 Нейрондық желілердің вербализациясы

3 МӘЛІМЕТТЕР ҚҰРЫЛЫМЫН ӨҢДЕУ АЛГОРИТМДЕРІН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ҚҰРУ

3.1 Мәліметтердің файлдық құрылымы

3.1.1 Кіріс және шығыс мәліметтері

3.2 Программаның объектілі-бағдарланған көрінісі

3.2.1 Программа жұмыс істеуінің негізгі қадамдары

3.3 Программа сәулетін зерттеп жасау

3.3.1 Объектілі-бағдарланған жобалау

3.3.2 Кластар және объектілер

3.3.3 Жүйенің программалық модульдерін жобалау

3.3.4 Программалық модульдерде қолданылатын кластарды баяндау

4 ПРОГРАММАНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

4.1 Жалпы мәліметтер

4.2 Функционалдық арналуы

4.3 Логикалық құрылымның баяндалуы

4.4 Қолданылатын техникалық құралдар

4.5 Шақыру және жүктеу

4.6 Кіріс мәліметтері

4.7 Шығыс мәліметтері

4.8 Программаның хабарлары

4.8.1 Программаның менюі

4.8.2 Программаның құжаттарымен жұмыс істеудің жалпы принциптері

4.8.3 Диалогтық терезелері

4.8.4 Хабарлар

5 ПРОГРАММАЛАУШЫНЫҢ АНЫҚТАМАСЫ

5.1 Жалпы мәліметтер

5.2 Программаның құрылымы

5.3 Программаның күйін келтіру

5.4 Программаны тексеру

5.6 Оператордың анықтамасы

5.6.1 Программаның арналуы

5.6.2 Программа орындалу шарттары

5.6.3 Программаның орындалуы

5.6.4 Операторға хабар

6 КЕШЕНДІ ЕНДІРУДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН ЕСЕПТЕУ

6.1 Программалық кешен зерттеп жасау қажеттілігін негіздеу

6.2 Программалық қамтама ендірудің экономикалық тиімділігін есептеу

6.2.1 Жүйе зерттеп жасау мен ендіру шығындарын есептеу

6.2.2 Жалақыға шығынды шығаруға арналған есептер

6.2.3 Материалдарға жұмсалатын шығындар

6.2.4 Ғылыми зерттеу жұмыстарына қажет арнайы аппараттарға кететін шығындар

6.2.5 Басқа шығындар

6.3 Программалық қамтаманы енгізуінің тиімділігін есептеу

6.3.1 Енгізуге дейін шығынды есептеу

6.3.2 Көппараметрлі модель құру жүйесін енгізуден кейін шығынды есептеу

6.3.3. Жүйенің өтеу мерзімі

6.3.4 Жылдық экономикалық эффект

7 Еңбек қорғау бөлімі

7.1 Жұмысшыға қауіптілік пен зияндылық төндіретін негізгі құрал-жабдықтарды талдау

7.2 Негізгі қорғау шаралары

7.2.1 Жалпы ұйымдастыру шаралары

7.3 Өндірістік санитария

7.3.1 Өндірістік микроклимат

7.3.2 Психофизиологиялық факторлар

7.3.3 Электромагниттік сәулелену

7.4 Қауіпсіздік техникасы

7.5 Өрт қауіпсіздігі

7.6 Вентиляция жүйесін есептеу

7.7 Жарықтандыруды есептеу

Введение

Бұл дипломдық жобада нейрондық желілер қаражаттық қатарлардың деңгейін жорамалдауға қолданылады.

Экономикаға қатысты проблеманың бірі - қаражаттық қатарлар. Олар күрделі жүйе болып табылады да, сондықтан математикалық модель құру негізінде олардың тәртібінің динамикасын баяндау іс-жүзінде ешқандай табыс әкелген жоқ. Бұл негізінен модельдердің тым жеңілдеуімен және де финанстық деңгей тәртібіне смежный экономикалық жүйелердің әсер ету дәрежесін толық білмеуімен түсіндіріледі. Нейрондық жүйелерді пайдалану ерекшелігі олардың салыстырмалы түрдегі аз мінездемелерге сүйеніп қандай да болмасын процессте заңдылықтарды таба ала білуде.

Жұмыс істеу кезінде нейрондық желілер бейсызықты апроксиматорымен құрылады, ал ол аяғында жеткілікті түрдегі нақты тұрақты модель ретінде құрылады және де осы модель дипломдық жобада баяндалады.


Популярные, наиболее покупаемые работы:

 1. Особенности программно-целевого подхода в государственном управлении в Российской Федерации
 2. Уголовное право Предмет и объект преступления
 3. Технологии адаптации лиц без определенного места жительства на примере Центра социальной адаптацииФилимонки
 4. Существующие волоконно-оптических датчиков температуры и давления
 5. Обеспечение граждан РФ жилыми помещениями государственного и муниципального жилищного фонда
 6. Государственная служба. Тема Коррупция в государственном аппарате
 7. Безопасность в социальных сетях
 8. Органы юридического лица
 9. Административный надзор
 10. Собственные интегралы зависящие от параметра
 11. Совершенствование социальной защиты работников государственных организаций
 12. Новые технологии обучения математике 8-11 классъ
 13. Трансформация общественных отношений в РОссии в годы революции и гражданской войны 1917 год
 14. Цели и принципы подтверждения соответствия в России в свете нового законодательства(статьи 18,19)
 15. Как Хрущев принимал решение после инцидента У2
 16. Ранговая символика Японии
 17. ответ на семинар. Политические институты государственного управления в РФ. Судебная власть в России структура и роль в системе политических институтов
 18. Разработка и внедрение системы автоматизированного контроля серверного оборудования сети в компании ООО «Новое Течение»
 19. Роль и место социально-культурной деятельности в духовном развитии общества
 20. Сравните схему принятия закона в РФ и в любой другой зарубежной стране
 21. Профориентационная работа по формированию профессионального самоопределения у старшеклассников (воспитанников детского дома)
 22. Построение интеллектуальных систем
 23. Прокуратура в вооруженных силах
 24. Распад СССР причины, основные этапы
 25. Лоббизм как механизм реализации политических отношений между обществом и государством
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: