Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:

Проблемний кредит та причини його виникнення на прикладі ПАТ «УКРСИББАНК»

Содержание

Вступ

Розділ 1 Засади банківського кредитування та прийняття рішень щодо надання позички

1.1 Класифікація банківських кредитів

1.2 Суть поняття «проблемний кредит» та причини його виникнення

1.3 Правові аспекти регулювання проблемною заборгованістю

Розділ 2

2.1 Аналіз структури проблемних позичок ПАТ «УКРСИББАНК»

2.2 Аналіз простроченої ї заборгованості та її погашення ПАТ «УКРСИБ -БАНК»

2.3 Формування банківських резервів

Розділ 3 Проблемні позички та засоби реструктуризації безнадійних боргів

3.1 інструменти забезпечення повернення банківських кредитів

3.2 Організація та методи управління проблемним кредитом

Висновки

Перелік використаних джерел

Додаток А

Додаток Б

Введение

Світова фінансова криза, наслідком якої було посилення тенденції до зростання рівня проблемної кредитної заборгованості, викликала значне погіршення ліквідності банківського сектора економіки. Тому особливо актуальним є пошук шляхів вдосконалення роботи з проблемною кредитною заборгованістю. Показники прострочених і сумнівних кредитів у банківській системі України перевищують рівень аналогічних показників банківських систем розвинених країн, тому постає завдання щодо розробки методів її погашення.

Кредитні операції банку є найбільш дохідними, але водночас і найризиковішими. Аналіз сучасних тенденцій розвитку банківської системи України свідчить, що обсяги кредитування постійно зростають і в абсолютних, і у відносних показниках. Разом з тим зростає і частка проблемної заборгованості в кредитних портфелях банків, особливо за споживчими кредитами. Кредитна діяльність сучасних банків досить багатогранна і включає різні форми та види позичок, наданих юридичним чи фізичним особам для одержання доходів, а також банківські послуги кредитного характеру.

У процесі управління кредитною діяльністю банку об'єктами є не лише кожна окрема кредитна операція, а й сукупність усіх наданих банком кредитів з їх взаємовпливом і взаємозалежністю, тобто кредитний портфель банку. Постійний контроль дозволяє менеджерам заздалегідь виявляти проблемні кредити, а також перевіряти, чи дотримуються кредитні працівники вимог кредитної політики банку. Незалежно від якості проведеного контролю банки тією чи іншою мірою стикаються з проблемою неповернення кредитів. Вимірювання, мінімізація та контроль за рівнем кредитного ризику - одне з найскладніших завдань, що стоять перед менеджментом під час формування кредитного портфеля.

Кожний банк має у своєму портфелі проблемні кредити і тому головне питання полягає у встановленні допустимого для банку рівня цих кредитів щодо загальної вартості виданих позик. Вище наведене свідчить про те, що тема є актуальною адже на сучасному етапі однією з найгостріших проблем функціонування банківської системи України є управління проблемними кредитами, оскільки високий рівень боргу, недосконале управління кредитними ризиками у банківських установах, суттєве погіршення якості кредитних портфелів не тільки ускладнює подальшу кредитну діяльність банків, а й негативно впливає на міжнародний імідж усієї банківської системи. Об’єктом дослідження є організація роботи з проблемними кредитами в банку.

Метою роботи є розроблення та обґрунтування засад удосконалення роботи з проблемами кредитами в банках та розроблення практичних рекомендацій щодо забезпечення їх ефективності. Комплексний підхід до реалізації поставленої мети окреслив коло завдань, які передбачалося вирішити при підготовці цієї курсової роботи:

- розглянути класифікацію банківських кредитів

- з ясувати суть поняття»проблемний кредит та причини його виникнення

- розглянути правові аспекти управління проблемною заборгованістю

- проаналізувати структуру «проблемних позичок» на прикладі ПАТ «УКРСИББАНК»

- проаналізувати безнадійну заборгованість та її погашення ПАТ «УКРСИББАНК»

- розглянути формування банківських резервів

- розглянути інструменти забезпечення повернення банківських кредитів

- розробити методи управляння проблемними кредитам

Заключение

Кредитування є однією з найризикованіших операцій комерційного банку. Це пояснюється як самою природою кредиту, так і тим, що ця операція посідає чільне місце в балансах більшості комерційних банків. У здійсненні кредитних операцій банк стикається з кредитним ризиком, тобто з ризиком несплати позичальником основного боргу і процентів. Проблемні кредити здебільшого не виникають раптово. На практиці існує багато сигналів, які свідчать про погіршення фінансового стану позичальника та про підвищення ймовірності неповернення кредиту. Завдання кредитного менеджменту полягає у виявленні таких сигналів якомога раніше, перш ніж ситуація вийде з-під контролю і втрати стануть неминучими.

Банківська система України знаходиться у дуже тяжкому фінансовому стані. Велика кількість прострочених кредитів призводить до втрати довіри до банку з боку вкладників та акціонерів, виникнення проблем з платоспроможністю та ліквідністю, погіршення репутації банку. Крім того, банк несе додаткові витрати, пов’язані з вимогами щодо повернення кредиту, частина активів банку перебуває у формі непродуктивних. Такі втрати за своїми розмірами можуть набагато перевищити прямі збитки від непогашеної позики. Тому вартість проведення ефективної кредитної політики й раціональної організації кредитної роботи в банку, включаючи досвідчену команду кредитного аналізу та контролю, як правило, набагато нижча за витрати з управління проблемними кредитами та збитки, яких можна було б уникнути.

Таким чином, кожний банк у своєму портфелі має проблемні кредити, проте головне питання полягає у встановленні допустимого для банку рівня цих позик у кредитному портфелі та утримання його на певному рівні шляхом процедури максимально можливого зменшення або повернення в повному обсязі заборгованості по кожному окремо взятому проблемному кредиту.

Завдання банківського менеджменту під час управління проблемними кредитами полягає в мінімізації збитків за кредитними операціями банку за допомогою відповідних методів управління.

Для належної організації роботи з проблемними кредитами необхідно виробити підходи до ідентифікації потоку клієнтів, що звертаються за реструктуризацією, шляхом їх сегментації, а також, розробити інструментарій реструктуризації та визначити пріоритетність і обмеження щодо його використання, враховуючи інтереси банку та регулятивні вимоги.

Процедура повернення проблемних кредитів не вкладається в однозначні стандартні схеми. Діапазон варіантів вирішення питань широкий: від ліберальних методів «роботи» з боржником до категоричного банкрутства тих, які відверто ігнорують намагання банку узгоджено розв’язати проблему.

Список литературы

1.Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999

№ 679-XIV зі змінами і доповненнями від 01.01.2016 № 679-14;

2.Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000

№ 2121-III зі змінами і доповненнями від 01.01.2016 № 2121-14;

3. Банківський менеджмент: Навчальний посібник / За ред. О.А. Кириченка. - К.: Знання-Прес, 2012. - 438 с.

4. Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2010 - 384с.

5. Білобловський С. Окремі аспекти системи оцінки кредитного ризику банками // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - №3. - С. 30 - 31.

6. Бондаренко Л. Поняття кредитного портфеля комерційного банку і критерії його конкурентоспроможності // Вісник НБУ. -2003. - №3. - С. 31-33.

7. «Аналіз банківської діяльності»: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін. - Вид.2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2009. - 600с.

8. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. «Банківська справа»: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ», 2011 - 560с.

9. Денисенко М.П., Домрачев В.М., Кабанов В.Г., Ігнатенко А.В., Чигирин К.А. «Кредитування та ризики»: Навчальний посібник. - К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008 - 480с.

10. Міщенко В.І., Слав'янська Н.Г., Коренєва О.Г. «Банківські операції»: Підручник. - К.: Знання, 2009. - 796с.

11. «Операції комерційних банків» / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 2-ге вид., доп. - Львів: ЛБІ НБУ, 2010. - 516с.

12. Періодичні видання - журнали «Банківська справа», «Вісник НБУ», «Фінанси України».

13. Фінансова звітність ПАТ «УКРСИББАНК» на 31.08.2015 р.

14. Череп А.В., Андронова О.Ф. «Банківські операції»: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2010. - 410с.


Популярные, наиболее покупаемые работы:

 1. Здравоохраниение диссертация
 2. Правовые системы мира
 3. Этика делового общения. Объективные и субъективные причины возникновения конфликтов
 4. Воспитание в целостном педагогическом процессе
 5. Методы скрытого перевода
 6. Династия Чу, Сян Юй
 7. Пути снижения расходов на создание и эксплуатацию зарядных комнат
 8. Изучение влияния персональных психологических характеристик политиков на деятельность в международной политики
 9. Арбитражный процесс задачи
 10. Анализ управления активами и пассивами ООО «Давлекановский комбинат хлеба продукт».
 11. Угловая и линейная перспектива
 12. Институт усыновления в законодательстве РФ
 13. Страхование банковых рисков
 14. Анализ образовательных ресурсов по теме «Компьютер»
 15. Правотворчество понятие, принципы, стадии
 16. Становление советского уголовного розыска
 17. Разработка повышения эффективности Торгово-производственного коммунального унитарного предприятия «Ком¬бинат питания «Витамин»
 18. Развитие творческих способностей ДОУ
 19. Международный договор как основной источник международного права
 20. Понятие политического PR.docx
 21. Функции финансов организаций (корпораций)
 22. Занятость и безработица.Экономические и социальные издержки безработицы.
 23. Основные этапы эволюции бального танца от зарождения до современности
 24. Отражение проблемы национальных отношений в ежедневной газете Аргументы недели
 25. Государственная служба как профессиональная деятельность
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: