Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:

Організація обліку фінансових результатів від операційної діяльності

Содержание

РОЗДІЛIХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ВСТУП…………………………………………………………………..

1.1 Організаційно-управлінська структура……………………………………….4

1.1.1 Аналіз статутної діяльності підприємства……………………………….6

1.1.2 Стан галузі, в якій працює підприємство…………………………………...9

1.1.3 Основний вид діяльності та завдання товариства. Сучасний стан підприємства………………………………………………………………………...11

1.1.4 Аналіз сфери постачання та збуту………………………………………...13

2 ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1 Організація роботи та структура облікового апарату………………..…19

2.2Регламентація роботи бухгалтерії та обов’язків облікових працівників……………………………………………………………………..…21

2.2.1Нормативне забезпечення бухгалтерської служби………………..22

2.3.Етапи створення системи управління документообігом на підприємстві……………………………………………………………………..25

РОЗДІЛIII ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

3.1 Склад та основні елементи облікової політики………………………....27

3.2 Заходи з удосконалення облікової політики та системи бухгалтерського обліку на підприємстві………………………………………………………..30

РОЗДІЛIV ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

4.1 Нормативне забезпечення обліку фінансових результатів від операційної діяльності ..................................................................................................31

4.2 Первинний облік обліку фінансових результатів від операційної діяльності………………………………………………………………………....33

4.3 Бухгалтерський облік обліку фінансових результатів від операційної діяльності ……...........................................................................................................34

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………..

Введение

Предмет дослідження:Система бухгалтерського обліку фінансових результатів від операційної діяльності.

Об’єктом є: процеси організації бухгалтерського обліку і контролю фінансових результатів діяльностівід операційної діяльностів ПАТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

Мета:охарактеризувати діяльність ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», визначити систему бухгалтерського обліку, розглянути особливості облікової політики підприємства та основні аспекти організації бухгалтерського обліку фінансових результатів від операційної діяльності, вдосконалити систему бухгалтерського обліку на підприємстві

Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є глобальні економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів яких є облік та доходів, витрат і фінансових результатів. Основною метою підприємства в умовах ринку стає одержання максимального прибутку при мінімальних витратах з паралельним підвищенням якості обслуговування споживачів. Важливим є той факт, що основою фінансово-економічного розвитку та стабільності підприємства за наявності конкуренції є збереження фінансової незалежності, яку забезпечує позитивний фінансовий результат діяльності - прибуток.

Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідна достовірна інформація про результати діяльності, сформована з урахуванням специфіки господарювання підприємств та їх організаційної структури.

Насамперед це стосується об'єктивної інформації щодо витрат та доходів, як визначальних складових фінансових результатів. У процесі реформування системи бухгалтерського обліку в Україні зазнали істотних змін методологічні засади формування, обліку й відображення у звітності фінансових результатів звітного періоду з орієнтацією на концептуальні основи і принципи визнання доходів та витрат.

Проблеми обліку фінансових результатів на підприємствах ретельно досліджені у працях відомих вітчизняних учених, зокрема І.О. Бєлий, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Дем’яненка М.Я., В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, Ковальчук М.І., Кужельного М.В., Лавріненко Л.І., Ю.Я. Литвин, Лишиленка О.В., Мних Є.В., Моссаковського В.Б., В. Г. Лінник, В. В. Сопко, Л. К. Сук, П.Т. Саблук, Ткаченко Н.М., Л.С. Шатковська, В.О. Шевчук, В.П. Ярмоленко та інші.

Провідні науковці зробили значний внесок у розвиток обліку, однак ряд проблем залишається не вирішеним, оскільки становлення нормативної бази обліку і звітності та теоретичне обґрунтування цих процесів перебуває на стадії формування й розвитку.

Тому об'єктивно існує необхідність у подальшому вивченні та дослідженні проблем організації і методики обліку фінансових результатів. Саме цим зумовлене обрання теми курсової роботи й саме це підтверджує її актуальність.

Заключение

Дослідивши діяльність ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», можна зробити наступні висновки:

Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Товариства, розширення її асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку, його використання та/або розподіл для розвитку Товариства, забезпечення інтересів акціонерів Товариства і задоволення економічних інтересів і соціальних потреб працівників.

Для досягнення поставленої мети підприємство вирішує завдання відповідно до доручених їм функцій:

- забезпечує надійну та ефективну роботу енергоустаткування та обладнання, будівельних споруд та комунікацій;

- розробляє та здійснює заходи, які забезпечують економічність роботи електричних мереж та устаткування, раціональне використання паливно-енергетичних та матеріальних ресурсів, підтримання працездатності енергоустаткування та обладнання;

- забезпечує ефективне використання фінансових коштів, передбачених кошторисом витрат, який затверджується Правлінням Компанії;

- здійснює впровадження нової техніки і технології;

- розробляє та реалізує програми соціального та культурного розвитку трудового колективу по узгодженню з Правлінням Компанії;

- реалізує програму капітального будівництва, введення в експлуатацію та освоєння нових об’ектів;

- забезпечує відповідну підготовку кадрів за комплексними програмами Компанії,

- забезпечує дотримання безпечних умов праці та санітарно-гігієнічних норм, впровадження нових засобів попередження виробничого травмування;

- здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища та зниження негативного впливу енерговиробництва та допоміжного виробництва на природу та людей;

- здійснює матеріально-технічне забезпечення виробництва.

Можна із впевненістю сказати, що саме фінансовий результат у вигляді прибутку виступає основною метою діяльності будь-якого підприємства і ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у тому чисті, на ринку та є центральним показником ефективності діяльності такого підприємства. Орієнтуючись саме на інформацію про фінансовий результат, яку вони можуть почерпнути із фінансових звітів та його динаміку інвестори оцінюють чи приваблива та чи інша компанія для здійснення інвестицій. Тому при здійсненні фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання слід звертати основну увагу саме на фінансові результати, та на чинники які їх формують.

В ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» потрібно:

- провести модернізацію та ремонт обладнання;

- провести ремонт трансформаторів.

Щодо облікової політики, то потрібно:

1 В Наказі про облікову політику слід виділити три складові частини:

1.1 методологічну, що містить положення, які регулюють методологію ведення бухгалтерського обліку;

1.2 методичну, що повинна складатись із методів ведення бухгалтерського обліку, які описують порядок відображення фінансово-господарських операцій;

1.3 організаційну, яка описує організацію системи бухгалтерського обліку.

2 Потрібно затвердити окрему інструкцію по інвентаризації.

3 Розробити графік складання та подання звітності, графік руху носіїв облікової інформації підсумкового етапу бухгалтерського обліку з зазначенням відповідальних осіб; порядок ведення архіву установи.

4 Скласти і затвердити перелік працівників, які мають право підпису носіїв облікової інформації (список осіб із зіставленням зразків підписів зазначених осіб).

Список литературы

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996- ХIV.

2. НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

3. Податковий Кодекс України.

4. Засадний Б. Звіт про прибутки і збитки//Справочникэкономиста. – 2008. - №3. – С.74.

5. Посадові інструкції бухгалтерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

6. [Електронний реcурc]. - Режим доcтупу:

http://www.slideshare.net/OlegTymchenko/2015-52507289.

7. [Електронний реcурc]. - Режим доcтупу:

http://pidruchniki.com/1147020264606/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblikova_politika_chastini_obliku_dohodiv_rezultativ_diyalnosti.

8. [Електронний реcурc]. - Режим доcтупу:http://helpiks.org/5-44746.html.

9. [Електронний реcурc]. - Режим доcтупу:http://studall.org/all3-64480.html


Популярные, наиболее покупаемые работы:

 1. Штраф как вид уголовного наказания в Российской Федерации
 2. Механизм фашистской диктатуры в германии
 3. Церковный раскол и его влияние на русскую культуру
 4. Flash технологгия в средствах массовой информации
 5. Расы и интеллект
 6. Организация ВОЛС магистральной сети связи на участке г. Реж ¬– г. Ирбит Свердловской области оператора ОАО «МТС»
 7. Политический идеал Пьер Прудона
 8. Диверсия
 9. Инновационная экономика: содержание и основные формы развития.
 10. История российского товарного знака 2000-2010 гг
 11. Разрешение коллизионных ситуаций конституционным судом
 12. Акты применения права
 13. Муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений
 14. Криминологическая характеристика социальных последствий преступности несовершеннолетних
 15. Направление деятельности образовательного учереждения по защите прав обучающихся
 16. Декоративное цветоводство
 17. Правовое регулирование договора бытового подряда
 18. Европейская доктрина о правах человека
 19. Совершенствование кадровых технологий
 20. Экономическая политика в сфере производства информации и информационных технологий в СПб
 21. Исаак Левитан мастер лирического пейзажа
 22. Закон понятие, признаки, виды законов
 23. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии здравоохранения
 24. Флора и фауна Урала
 25. Биллинговая система
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: