Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:

виявлення видового складу мошок м.Донецьк та встановлення видів-індикаторів водойм різноманітного ступеня забрудненості.

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

1.1.Висновки з огляду літератури………………………………………..……..35

РОЗДІЛ 2.

2.1. Матеріал, методика та методи досліджень……………………………..…39

2.2.Фізико-географічний огляд району досліджень…………………………….4

РОЗДІЛ 3.

3.1. Анатомо-морфологічний нарис мошок…………………………...………7

3.2. Місця виплоду мошок…………………………………………………….13

3.3. Систематичний опис видів…………………………………………...…..15

3.4. Біологія преімагінальних фаз………………………………………….....29

3.5. Біологія дорослих мошок…………………………………………………...33

3.6. Порівняльний аналіз видів мошок м. Донецьк………………….………41

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Введение

Переважна більшість мошок є кровососами людини і домашніх тварин. Вони нападають на деякі види птахів, різні види ссавців та людину. На тілі господаря довго шукають місця для укусу, часто проникають під одяг. Харчуються кров'ю тільки самки. Більшість самок гине після першого гонотрофічного циклу: один раз харчуються кров'ю і один раз відкладають яйця. Цикл триває 10 днів. Деякі екземпляри здійснюють до 5 гонотрофічніх циклів, тобто живуть більше півтора місяців.

У спекотні дні мошки нападають, головним чином вранці і особливо у вечірні години, а в прохолодні і хмарні - всередині дня. Зимують мошки у фазі яйця і личинки.

Інтенсивність нападів на людину - до декількох тисяч особин одночасно. При харчуванні в рану господаря впорскується секрет слинних залоз. Секрет містить речовини, що запобігають згортання крові, анестезуючі речовини і ферменти. Укуси болючі. Людина втрачає кров, слина мошок має отруйні властивості. Місцевою реакцією на укуси є поява папул, припухлість. Погіршується загальний стан: виникають набряки, гіперемія, запалення різних внутрішніх органів, змінюються пульс і частота дихання.

У кожній області є свій склад кровососів з переважанням тих чи інших видів. Більшість видів широко розповсюджені та представлені у багатьох областях особливими формами, таксономічне значення яких та розповсюдження яких слабо з`ясовано.

Діагностика видів представляє великі труднощі у зв’язку зі специфікою групи та потребує великого та тривалого систематичного досвіду.

Симуліди представляють великий інтерес завдяки своєрідній будові, способу життя та медико-ветеринарному значенню його представників.

Личинки мошок входять у склад гідробіоценозів та приймають участь у процесах біологічного самоочищення водойм. На чисельність мошок та їх видовий склад впливають антропогенні фактори: забруднення водойм відходами промислового виробництва, сільськогосподарськими стоками та мінеральними добривами. Все це погіршує умови виплоду мошок.

Вони не живуть у брудних, мутних струмках та річках, не заселяють дно та розкладаючі речовини. Тому мошок можливо використовувати як біоіндикаторів ступені забрудненості проточних водойм.

Метою данної роботи є виявлення видового складу мошок м.Донецьк та встановлення видів-індикаторів водойм різноманітного ступеня забрудненості.

У задачі дослідження входило:

- збір мошок в природі;

- обробка матеріалу;

- виготовлення мікропрепаратів імаго та преімагінальних фаз;

- виготовлення малюнків важливих морфологічних ознак;

- визначення симулід;

- вивчення біології знайдених видів;

- встановлення видів-індикаторів.

Заключение

1)У результаті досліджень на території м. Донецьк було знайдено 7 видів мошок, які відносяться до 5 родів:

Рід Eusimulium Roubaud, 1906

Е.aureum (Fries)

Рід Wilhelmia Enderlein, 1922

W. balcanica End

Рід Boophthora Enderlein, 1921

B.erythrocephaa (De Geer)

Рід Odagmia Enderlien, 1921

O. ornate (Mq)

Рід Simulium Latrielle 1802

S.behningi ( End)

2) Порівняння видового складу симулід, які розвиваються у водоймах різноманітного ступеня забрудненості, дозволило встановити види - біоіндикатори. До них відносяться W. balcanica, S.behningi.

3) Вивчення біології видів - біоіндикаторів показало, що вони є мало чисельними та одиничними на досліджуваній території.

4) Місцями виплоду W. balcanica, S.behningi є чисті водойми зі швидкістю течії 0,3- 1 м/с. Субстратом для личинок та лялечок служать служать водна рослинність, камені, палиці та інші предмети.

5) Зимівля видів W. balcanica, S.behningi проходить як у фазі яйця, так і у фазі личинки.

Список литературы

1. Беклемишев В. Н. Биоценотические основы сравнительной паразитологии.– М.:Колос, 1980. – 115 с.

2. Берзина А.Н. Нападение мошек на человека в природе // Паразитол. сб. / ЗИН АН СССР. Москва. – Ленинград, 1953. – Т. 15. – С. 353–385.

3. Боброва С.И. К вопросу о паразитах и хищниках мошек // Изд. СО АН СССР. – 1971. – Т. 10, вып. 2. – С. 172–174.

4. Боброва С.И. Мошки (Simuliidae) Алтая: Автореф. дис… канд. биол. наук. – Пермь, 1967. – 20 с.

5. Горбань Н.И., Воробьев М.М. Заболевание и гибель крупного рогатого скота, лошадей от укусов мошек (мелюзинотоксикоза)// Ветеринария. –1949. С.30-31.

6. Грицай М.К., Шевченко А. К. Борьба с гнусом на крупных строительствах Украинской ССР// Мед.паразитол. и паразит. болезней. –1960. – Вып.5. –С.537 –541.

7. Демьянченко Г.Ф. Характер нападения мошек (Simuliidae) на сельскохозяйственных животных // Тр. НИВИ / Акад. с–х. наук БССР. – Минск, 1960. – Т. 1. – С. 105–109.

7 А. Долгушин С. Н. Эффективность репеллентов при защите крупного рогатого скота от кровососущих двукрылых насекомых. автореферат диссертации на соискание ученой степени к.вет.н. специальность 03.00.19 /Долгушин Сергей Николаевич; [ГНУ Всерос. НИИ вет. энтомологии и арахнологии]. - Тюмень, 2003. - 21 с. : ил.

8. Евлахова В.Ф., Сербинко Г. А., Потапов И.И. Фауна кровососущих насекомых в районе строительства Каховського водохранилища и борьба с ними// 3 экол. Конференция. – Тез.докл. – К.,1954. –Ч.1.–С.68–75.

8 А. Ермолаева О. В. Цитотаксономический анализ видов подсемейств Diamesinae и Prodiamesinae (Diptera, Chironomidae). автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.б.н. спец. 03.00.09 /Ермолаева Оксана Владимировна; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т систематики и экологии животных. - Новосибирск, 2005. - 18,[1] с.

9. Зинченко А. П. Мошки rp.morsitans (Diptera, Simulidae) фауны Украины: Автореф.дис… канд.биол.наук. –K., 1983. – 22 с.

10. Зинченко А. П. О распространении мошки rp. Morsitans (Diptera, Simulidae) на территории СССР //Кровососущие двукрылые и их контроль. –Л.,1987. –С. 59 61.

11. Каплич В.М., Усова 3. В. и др. Фауна и экология мошок Полесья. –Минск: Урожай, 1992. – 264 с.

12. Каплич В.М., Усова 3. В. Кровососущие мошки лесной зоны. –Минск: Урожай, 1990.-– 176 с.

12 А. Куанышбаева М. Г. Морфология репродуктивной системы некоторых двукрылых насекомых (Insecta: Diptera). Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.б.н. Спец. 03.00.09 /Куанышбаева Меруерт Галымовна; [Каз. гос. нац. ун-т им. аль-Фараби]. - Алматы, 2001. - 30 с.

13. Кузнецов A.B. О спектре питания личинок кровососущего вида Simulium argureatum Mg, (Diptera, Simulidae) в условиях Донбасса //9 Конф. Укр. паразитол. общ-ва. – К., 1980. –Ч.2.– С. 187 – 188.

14. Лебедева Л.И. Сезонная и суточная динамика кровососущих мошек (Diptera, Simuliidae) поймы реки Деркул // Паразиты и паразитозы человека и животных. – К., 1975 – С. 248 – 253.

15. Лиховоз Л.К. Естественные паразиты мошек западно-украинского Полесья//Проблемы ветеринарной санитарии. –М.,1971. Т.40. –С.236 – 234.(Тр. ВНИИВС).

16. Павличенко А.А., Панченко А.Б. О значении мошок в экосистемах // Эколого-фаунистические исследования в Донбассе. – Донецк, 1997. – С.23 48.

17. Павличенко В.И. Фауна и некоторые вопросы морфологий и экологии мошок (Diptera, Simuliidae) Запорожской области: Автореф. дис.... канд. биол. наук.– К., 1978. – 24 с.

18. Патрушева В. Д. Мошки Сибири и дальнего Востока: Аннотированный каталог-справочник видов. – Новосибирск: Наука, 1982. – 322с.

СССР, 1962. –№ 3.– С.94– 110.

19. Попов В.П., Маринич А.М., Ланько А.И. Физико-географическое районирование Украинской ССР.– К.: Киевский университет, 1968.– 638с.

20. Рева М.В., Усова З.В, Исследование новых подходов к разработке систематике мошек // Экология и фауна юго-востока Украины. – Донецк, 1986. – С.26 – 28.

21. Рубцов И. А., Янковский А.В. Определитель родов мошек Палеарктики. – Ленинград: Наука, 1984. – С. 176.

22. Рубцов И.A. О критериях вида у мошек (сем-во Simulidae) // Зоол. Журнал. – 1957. – Т.36; вып.6. – С. 801 – 819.

23. Рубцов И.А.Изменчивость таксономических признаков у мошек (Diptera, Simulidae), здачи их исследования // Энтомол. обзор. – 1974. – Т.53, N1. –C. 24 – 37.

24. Рубцов И.А. Дополнение к фауне мошек (Diptera, Simulidae) Палеарктической области // Энтомол. обзор. – 1965. – Т. 44 вып. 3. – С. 649–651.

25. Рубцов И.А. Фауна СССР. Двукрылые. Мошки сем. Simulidae. – М.: АН СССР, 1956. – Т.6, вып. 6. – 860с.

26. Рубцов И.А. Фауна СССР. Насекомые двукрылые Мошки (Simulidae). – М.,Л.: Зоол. Ин АНСССР, 1940. – Вып. 6. – 533с.

27. Рубцов И.A., Янковский A.B. Определитель родов мошек (Diptera,Simuliidae) Палеарктики. –Л.: Наука 1984. - 176с.

28. Рубцов И.А. Естественные враги и биологические методы борьбы против насекомых медицинского значения. – Москва, 1967, Изд. Медицина. – С. 3–118.

29. Рязанцева А.Е., Усова З.В. Массовые виды гнуса Донецкой области // Матер. І Всесоюз. съезда паразитеологов СССР.: Тез.докл. – Полтава, 1978. – С. 139–141.

30. Савустьяненко Т. JI. Особенности гонотрофического цикла мошек (Diptera, Simuliidae) в зависимости от характера питания личинок: Автореф. дис... канд. биол. наук. – К., 1991. –24с.

31. Сафьянова В.М., Нефедов Д.Д. Миграция личинок и выплод Simuliidae в поймах рек // Зоологический журнал. – 1963. – Т. 42, вып. 5. – С.772–774.

32. Семушин Р.Д. Значение паразитов и хищников в снижение численности кровососущих мошек (Diptera, Simuliidae) юго–востока Украины // Матер. Всесоюз. Конф. по паразитологии. Возбудители и переносчики паразитов и меры борьбы с ними. – Ташкент: ФАН, 1988. – С. 180.

33. Семушин Р.Д. Изменение численности водных фаз мошек (Diptera, Simuliidae) в условиях юго-востока Украины.: Тез.докл. 9 Всесоюз. съезда энтомолог. об–ва. – Киев, 1984. – 250 с.

34. Семушин Р.Д. Места и способы откладки яиц мошек степной зоны Украины // Матер. ІІІ съезда энтомолог. об-ва.: тез. докл. – Киев, 1987. – С. 179.

35. Семушин Р.Д. Мошки (Diptera, Simuliidae) юго–востока Украины: Автореф. дис…канд. биол. наук. – Киев, 1982. – 26 с.

36. Семушин Р.Д., Усова З.В. Мошки (Diptera, Simuliidae) Донбасса и их вредоносное значение // Матер. ІІ съезда УЭО.: Тез. докл. – Ужгород, 1980. – С. 70.

37. Семушин Р.Д., Усова З.В. О биологических регуляторах численности мошек юго–востока Украины // Матер. І съезда республик. науч. конф.: Тез. докл. – Киев, 1982. – С. 21.

38. Семушин Р.Д., Усова З.В. О кровососущих двукрылых г. Макеевки, их врагах и паразитах // Матер. І Всесоюз. съезда паразиттологоа.: Тез.докл. – Киев, 1978. – С. 80.

39. Семушин Р.Д. О паразитировании личинок водных клещей (Hydrachnellae) на мошках (Simuliidae) // Всесоюз. съезд паразитологов:тез.докл. – К., 1978. – Ч.2. – С.79.

40. Семушин Р.Д. О хищниках кровососущих мошек (Díptera, Simuliidae) Донбасса // Матер. II съезда укр. энтомол. об-ва: тез.докл. – Киев, 1980. – С. 201–202.

41. Семушин Р.Д., Усова 3.В. Эколого-фаунистические особенности мошек (Diptera, Simuliidae) юго-востока Украины // 9 съезд ВЭО. – К., 1984. – Ч.2. – С.150.

42. Симоненко В. Д. Физико-географическое районирование Донбасса для целей сельского хозяйства. – Донецк: Донбасс, 1972. – 384с.

43. Скуловец М.В. Симулиидотоксикоз и демодекоз крупного рогатого скота (эпизоотология, этиология, патогенез, симптоматика, терапия, профилактика): Автореф. дис… канд. вет. наук. – Москва, 2005. – 412с.

44. Сухомлин Е.Б. Естественные ограничители кровососущих мошек (Diptera, Simuliidea) Полесья и лесостепи Украины: Автореф. дис… канд. биол. наук. – Киев, 1989. – 21 с.

45. Сухомлін Е.Б. Мошки підродини Simulinae зони мішанних лісів Європи (фауна, морфологія, філогенія, систематика, екологічні особливості): Автореф. дис… на здоб. наук.ступ. д-ра. біол. наук. – Київ, 2013. – С. 25–36.

46 А. Теплюк В. С. Екологія преімагінальних фаз розвитку мошок (Diptera: Simuliidae) Волинського Полісся: автореф. дис. канд. біол. наук : 03.00.16 / Теплюк Вадим Сергійович; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2010. - 21 с.

46 Б. Теплюк В. С. Екологія преімагінальних фаз розвитку мошок (Diptera: Simuliidae) Волинського Полісся : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Теплюк Вадим Сергійович; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2010. - 201 с.

46. Усова З.В. Кровососущие двукрылые насекомые Донецкой области // Матер. 5 науч. конф. паразитолог. УССР.: тез.докл. – Киев, 1967. – С. 425–426.

47. Усова З.В. О биологии взрослых мошек // Матер. ІІ съезда УЭО.: Тез. докл. – Киев, 1980. – С. 68–69.

48. Усова З.В. Фауна и биология мошек (Diptera, Simuliidae) // Матер. ІХ конф. укр. паразитол. об-ва.: тез.докл. – Киев, 1980. – С. 45.

49. Усова З.В. Фауна мошек (Diptera, Simuliidae) Украины. – Киев, 1974. – вып. 8 – С.35–36.

50. Усова З.В. Эколого-фаунистический обзор мошек Украины. – Киев, 1975. – С.221–223.

51. Усова З.В., Зайцева Е.Ф. К фауне и биологии кровососущих двукрылых Донецкой области // Матер. 5 науч. конф. паразитологов УССР: тез.докл. – Киев, 1967. – С. 223–225.

52. Усова З.В., Рыбинцев Н.Т. О питании личинок мошек (Diptera, Simuliidae) // Матер. 8 науч. конф. паразитологов УССР: тез.докл. – Киев, 1975. – С. 223–225.

53. Усова З.В., Семушин Р.Д., Кузнецов А.В. Условия массового размножения кровососущих мошек (Diptera, Simuliidae) и случаи симулидотоксикоза людей в долинах реки Северский Донецк и ее притоков // Мед.паразитология и паразитарн. болезни. – 1983. – Вып. 6. – С.37–40.

54. Усова З.В., Семушин Р.Д., Столика В.П. О влиянии загрязненных водотоков Донбасса на видовой состав и численность кровососущих мошек (Diptera, Simuliidae) // Матер. Всесоюз. совещ.: тез.докл. – М., 1989. – С. 131–132.

55. Усова З.В. Мошки (Diptera, Simuliidae) переносчики возбудителей заболеваний сельскохозяйственных животных // Матер. Всесоюз. конф.: тез.докл. – Ташкент: ФАН Уз СССР, 1988. – С. 199.

56. Усова З.В., Рева М.В., Семушин Р.Д. Мошки (Diptera, Simuliidae) юго–востока Украины // Матер. I Всерос. совещ. по кровососущим насекомым. – СПб., 2006. – С. 202–203.

57. Усова, З.В. Бескорсый, М.В. Рева // Кровососущие и зоофильные двукрылые (Insecta:Diptera) . – Сб. науч. тр. – 1992. – С. 176–178.

58. Усова З.В. Результаты ревизии мошек рода Simulium (Diptera, Simuliidae) // Тез. док. вуз. научн. конференции профессор.-препод. Состава по итогам научно-исследовательской работы: естеств. дисциплины. – Донецк: ДонГУ, 1993.

59. Федорова О. А, Кровососущие мошки (Diptera, Simulidae) юга Тюменской области. (биологические основы защиты крупного рогатого скота): автореф. дис. к. б. н. – Тюмень, 2010. - 22 с.

59 Б. Хицова Л. Н. Мошки (Diptera, Simuliidae) Северо-Западного Кавказа. монография /Л.Н. Хицова, И.А. Будаева. - Воронеж : Изд. дом ВГУ, 2014. - 183с.

59. Шевченко А.К. Вопросы биологии и экологии мошек в бассейне Северского Донца // 9 совещание по паразитологическим проблемам приЗИН АН СССР. – М.; 1957. – С.272 – 273.

60. Шевченко А.К., Сало З.Т. Кровососущие мошки (Diptera, Simuliidae) Полесья Украины // Мед.паразитология и паразитарн. болезни. – Москва, 1969. – С.16.

61. Шинковский. Возбудители и переносчики паразитов и меры борьбы с ними // Матер. Всесоюз. конф.: Тез.докл. – Ташкент: ФАН Уз СССР, 1988. – С. 5.

62. Штернбергер М.Т. Миграции личинок (Simuliidae) при повышенной мутности воды // Изв. АН Латв. ССР. 1973. – Вып. 1. – С. 28–31.

63. Экология и фауна юго-востока Украины: Сб. науч. тр. / Подредакций Н.Н. Ярошенко. – Донецк: ДонНУ, 2006. – Вып. 6. – 123 с.

64. Якуба В.Н. О миграции личинок мошек (Díptera, Simuliidae) // Энтомол. обозрение. – 1959. – Т. 38, вып. 2. – С. 424–434.

65. Янковский А.В. Роды мошек (Diptera, Simuliidae) Палеарктики. Автореф. дис. канд. биол. наук. – Ленинград, 1989. – 22 с.

66. Янковский A.B. Определитель мошек (Díptera, Simuliidae) России и сопредельных территорий (бывшего СССР). – СПб., 2002. – 570с.

67. Ballard J.W.O. Monitoring blackfly (Díptera, Simuliidae) pest/ J.W.O. Ballard, R.J. Elder // J. Austral. Entomol. Soc. 1992. – 31, №3. – P. 263–270.

68. Buck A. A. Global problem of onchocerciasis and its* economic impact // Onchocerciasis in the Western Hemisphere. Washington. 1974. – P. 3–10.


Популярные, наиболее покупаемые работы:

 1. Внешняя политика СССР в 1939-1941гг. Борьба альтернатив
 2. Современные методы изучения государственного стимулирования инновационной активности
 3. Муниципальное право
 4. Совершенствование управления кадровым персоналом на примере ООО «Сима ленд»
 5. Функции финансов организаций (корпораций)
 6. Контрольная работа по Конституционному праву
 7. Учет реализации продукции ООО
 8. Манифест о даровании вольности российскому дворянству 1762. «Наказ» Екатерины II. Жалованная грамота дворянству 1785 г
 9. Вынужденые переселенцы и беженцы России
 10. Цивильное право в системе римского права
 11. Возможности развития мелкой моторики детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования
 12. Понятие и признаки преступления
 13. Эмоционально-волевая сфера младших школьников
 14. Разработка мобильных приложений на примере приложения "Яндекс.маркет"
 15. Размещение внутрихозяйственных дорог и объектов инженерного оборудования территории с/х организации
 16. Феномен религиозной толерантности на примере современного российского общества в г. Москва
 17. Конституционные права
 18. «Деятельность профессиональных камерных хоров и их руководителей на примере Екатеринбургского муниципального камерного хора «Доместик» им. В.А. Копанева
 19. Создание Web-страниц
 20. Регионализм в южном федеральном округе России
 21. Направление деятельности образовательного учереждения по защите прав обучающихся
 22. Криминологическая характеристика социальных последствий преступности несовершеннолетних
 23. Роль СМИ в формировании образа террористической опасности в массовом сознании
 24. Уголовная ответственность за должностные преступления
 25. Исследование системы управления фармацевтическим предприятием
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: