Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:

Адміністративна відповідальність: поняття, властивості та нормативно-правове забезпечення

Содержание

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика адміністративної відповідальності

1.1 Поняття та основні риси адміністративної відповідальності

1.2 Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності

1.3 Законодавчі основи адміністративної відповідальності

Розділ 2. Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності

2.1 Поняття та ознаки адміністративного правопорушення

2.2 Склад адміністративного правопорушення.

Розділ 3. Адміністративні стягнення, як форма адміністративної відповідальності

3.1 Поняття та види адміністративних стягнень

3.2 Загальна характеристика видів адміністративних стягнень

Введение

Актуальність теми даної курсової роботи зумовлена ​​тим, що адміністративно-правова відповідальність є найбільш поширеною формою публічно-правової юридичної відповідальності. Це пов'язано з тим, що дана форма відповідальності носить універсальний характер : вона встановлена ​​за широке коло правопорушень, які можуть виражатися в недотриманні правових норм, що відносяться до різних галузей права, що надає адміністративної відповідальності міжгалузевий характер.

Соціальна і юридична природа правопорушень змінювалася протягом довгого часу, і теорія права розробила ряд важливих положень, перш за все про юридичну і соціальну відповідальність.

Юридична відповідальність - одна з форм державного примусу, що забезпечує правову систему суспільства. По суті, це завжди негативна реакція держави на протиправну дію. Ця реакція містить несприятливі наслідки для правопорушника, встановлені правом. Юридична відповідальність встановлюється законом. І якщо організація або громадянин оголошують, що вони не несуть встановлену юридичну відповідальність, це оголошення має нікчемний характер, не виключає відповідальності.

В теоретичному плані в залежності від міри суспільної небезпеки правопорушення, заходів впливу на правопорушника розрізняють і види юридичної відповідальності.

Адміністративна юридична відповідальність, як і будь-яка інша, має властиві лише їй ознаки, що дозволяє відмежувати її від кримінальної, цивільної, дисциплінарної та інших різновидів юридичної відповідальності.

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є суспільні відносини у сфері адміністративної відповідальності.

Предметом є адміністративна відповідальність, її поняття, властивості та нормативно-правове забезпечення.

Теоретичною основою даної курсової роботи стали такі науковці В. К. Колпаков, В.Б. Авер'янов, Голосніченко І.П., Ю.П. Битяк , Бандурка А.М., Тищенко Н.М.,

Метою даної роботи буде з’ясування поняття та різновидів правопорушень, за які настає адміністративна відповідальність.

Мета дослідження зумовили наступні завдання наукового пошуку:

-поняття та основні риси адміністративної відповідальності ;

-відмінність адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності;

-законодавчі основи адміністративної відповідальності;

-поняття адміністративного правопорушення;

-склад адміністративного правопорушення, його види та структура;

-поняття та види адміністративних стягнень;

-загальні правила накладання адміністративних стягнень.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що викладений у роботі матеріал, наведені висновки, положення та пропозиції можуть бути використані у правотворчій діяльності для підготовки нового і вдосконалення чинного законодавства України про адміністративні правопорушення та відповідальність за їх вчинення; в подальших наукових розробках для удосконалення розумінні поняття “адміністративне правопорушення” та “адміністративна відповідальність”; у практичній діяльності органів, уповноважених застосовувати адміністративні стягнення. У навчальному процесі матеріал даної роботи може бути використаний для підготовки навчально-методичних посібників з дисципліни “Адміністративне право України”, а також для читання лекцій та проведення семінарських занять зі студентами вищих навчальних закладів за спеціальністю “правознавство”.


Популярные, наиболее покупаемые работы:

 1. Автоматизация управленческого учета 1С
 2. Публичная служба в РФ и Италии
 3. Моральный кодекс полемиста
 4. Управление внедрением федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в сельской средней школе
 5. Пестициды
 6. Статистическое изучение инновационных процессов в регионе
 7. Судебно-психологическая экспертиза потерпевших
 8. ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
 9. Туризм и реклама
 10. Распад СССР причины, основные этапы
 11. Судебное представительство, его виды
 12. Правовой статус личности в арабских государствах
 13. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности Новосибирской области
 14. Риски ООО «ФУД ФЬЮЖН»
 15. Права граждан в области охраны здоровья
 16. Формирование информационной грамотности младшего школьника в учебной деятельности
 17. Смертная казнь как исключительная мера
 18. Совершенствование логистической системы как факт развития монобрендовой сети
 19. Татаро-монгольское иго
 20. Искусственное освещение в кабине самолета
 21. Договор страхования
 22. Преддипломная практика специалиста правого управления (на примере правового управления администрации Ванинского муниципального района)
 23. Влияние Византии на формирование древнерусской культуры
 24. Документационное обеспечение управления
 25. Административно-правовой статус государственного гражданского служащего в Российской Федерации
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: