Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:

Планування та побудова локальної мережі

Содержание

Вступ

1 Теоретичні аспекти капітальних вкладень на підприємстві

1.1 Сутність та види капітальних вкладень

11.2 Джерела формування капітальних вкладень на підприємстві

2 Характеристика ефективності капітальних вкладень

2.1 Методи економічного обгрунтування капітальних вкладень

2.2 Економічна ефективність капіталовкладень

3Напрямки підвищення економічної ефективності використання капітальних вкладень на підприємстві

3.1 Організаційно-економічні чинники підвищення економічної ефективності капітальних вкладень

4 Індивідуальна частина

4.1 Розрахунок затрат на матеріали і комплектуючівироби для модернізації локальноїмережі в лабораторіїколеджу

4.2 Розрахунок балансу робочого часу та чисельності персоналу

4.3 Розрахунок заробітної плати працівника (лаборанта)

4.4Розрахуноквитрат на утримання і експлуатаціюобладнання

4.5 Розрахунок капітальних затрат на локальну мережу

4.6 Обґрунтування доцільності модернізації комп’ютерної мережі в лабораторії коледжу

Висновки

Введение

Ефективність капітальних вкладень- економічна категорія, яка визначає доцільність капітальних вкладень при плануванні й аналізі результатів їх освоєння. Виявляється у зіставленні економічного ефекту від капітальних вкладень у сферу матеріального виробництва або соціального чи соціально-економічного ефекту від капітальних вкладень у сферу нематеріального виробництва з витратами на його досягнення і порівняння з відповідним нормативом.

Ефект капітальних вкладень у сферу матеріального виробництва залежно від рівня управління може виявлятися як приріст національного доходу (на рівні держави),чистої продукції (для галузей та підгалузей економіки), приріст прибутку або зниження собівартості(для підприємств, їх об'єднань або окремих об'єктів капітального будівництва). Для капітальних вкладень у матеріальну базу сфери нематеріального виробництва ефект вимірюється в натуральних показниках (одиниця потужності, пропускної здатності, місткості об'єктів), у показниках охоплення заходами або видами послуг (площа житла, кількість місць у кінотеатрах тощо), у відносних показниках (оцінка комфортності житла в балах), у вартісному оцінюванні (обсяг реалізації продукції чи послуг, величина додаткового прибутку). Загальна ефективність капітальних вкладень - розраховують як відношення величини ефекту до обсягу капітальних вкладень, що зумовлюють ефект. Результати розрахунку зіставляють з нормативними показниками ефективності або аналогічними показниками за попередній період. Капітальні вкладення вважають економічно ефективними, якщо отримані для них значення загальної ефективності не нижчі від нормативних.Виходячи з того, що основними факторами, які впливають на інвестиційні ресурси, є обсяги капіталовкладень, строки здійснення інвестиційних проектів, а також їх прогресивність та економічність, ефективними напрямками підвищення ефективності інвестиційної діяльності на підприємствіслід вважати:

1) здійснення ретельної експертизи інвестиційних проектів;

2) концентрацію зусиль підприємства на скороченні періоду впровадження і здійснення інвестиційного проекту;

3) запобігання масштабним проектам через їх низьку мобільність до інновацій;

4) залучення позик на короткий термін;

5) перевірку і наукове обґрунтування надійності проекту.

Об’єктом дослідження є планування та побудова локальної мережі

Мета курсової роботи - дослідження економічної ефективності, капітальних вкладень в побудову локальних мереж.

Для досягнення визначеної мети необхідно виконати наступні завдання:

- дослідити теоретичні аспекти витрат підприємства, загальну характеристику витрат та їх класифікацію;

- дослідити сутність та види капітальних вкладень;

- розглянути напрямки підвищення економічної ефективності використання капітальних вкладень на підприємстві;

- дослідити організаційно-економічні чинники підвищення економічної ефективності капітальних вкладень.

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних джерел.

Заключение

Показники проектуємої мережі відрізняються від базової. Проектуємо мережа є дешевшою за базову, так як економічні показники базової мережі на 36998,81 гривень менше чим базова.

Так як при проектуванні застосовані нові технології і комплектуючі, які за характеристиками є ефективнішими, то дана мережа є доцільнішою.

Нові комп'ютери є сучаснішими і економічнішими в обслуговуванні і експлуатації. Допоміжне обладнання, яке використане в мережі потребує менше електроенергії, що заощаджує використані кошти. Це дає змогу зменшити витрати. Всі показники, які розраховуються в курсовій роботі по проектуємій мережі дають їй гарну характеристику.


Популярные, наиболее покупаемые работы:

 1. Психологическая подготовка спортсменов (шахматы)
 2. Вынужденые переселенцы и беженцы России
 3. Социальная психология профессии
 4. Стратегии и приоритеты социальной политики в Российской Федерации на современном этапе
 5. Понятие и общая характеристика убийства
 6. Пути повышения эффективности использования методов отбора и подбора персонала
 7. Объекты правоотношений
 8. Пути снижения расходов на создание и эксплуатацию зарядных комнат
 9. Иностранная интервенция в Россию роль, цели и задачи
 10. Вещные права на землю
 11. Христианское консультирование, работа с зависимыми людьми (алкоголизм, наркомания)
 12. Бандитизм
 13. эффективности финансового менеджмента и разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности предприятия на основе современных методик управления, анализа и прогнозирования финансового состояния хозяйствующего субъекта
 14. Методы стимулирования положительного поведения и поступков у младших школьников
 15. Психологические особенности межличностных отношений сотрудников организации
 16. Методы оценки финансовых активов Газпром
 17. Политический портрет Муаммара Каддафи и его революционные преобразования в стране
 18. Нормативно-правовые основы формирования кадрового резерва на муниципальной службе и Опыт формирования и подготовки кадрового резерва в зарубежных странах
 19. Правовое положение местной администрации 2
 20. Гильдейский социализм
 21. Скрытая учебная программа в высшем медицинском образовании (на примере медицинского факультета СПБГУ
 22. Технические средства автоматизации и управления
 23. Курсовая по Основам Жилищного Законодательства
 24. Специфика создания культурно-досуговых программ
 25. Экологическая тропа
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: