Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:

Планування та побудова локальної мережі

Содержание

Вступ

1 Теоретичні аспекти капітальних вкладень на підприємстві

1.1 Сутність та види капітальних вкладень

11.2 Джерела формування капітальних вкладень на підприємстві

2 Характеристика ефективності капітальних вкладень

2.1 Методи економічного обгрунтування капітальних вкладень

2.2 Економічна ефективність капіталовкладень

3Напрямки підвищення економічної ефективності використання капітальних вкладень на підприємстві

3.1 Організаційно-економічні чинники підвищення економічної ефективності капітальних вкладень

4 Індивідуальна частина

4.1 Розрахунок затрат на матеріали і комплектуючівироби для модернізації локальноїмережі в лабораторіїколеджу

4.2 Розрахунок балансу робочого часу та чисельності персоналу

4.3 Розрахунок заробітної плати працівника (лаборанта)

4.4Розрахуноквитрат на утримання і експлуатаціюобладнання

4.5 Розрахунок капітальних затрат на локальну мережу

4.6 Обґрунтування доцільності модернізації комп’ютерної мережі в лабораторії коледжу

Висновки

Введение

Ефективність капітальних вкладень- економічна категорія, яка визначає доцільність капітальних вкладень при плануванні й аналізі результатів їх освоєння. Виявляється у зіставленні економічного ефекту від капітальних вкладень у сферу матеріального виробництва або соціального чи соціально-економічного ефекту від капітальних вкладень у сферу нематеріального виробництва з витратами на його досягнення і порівняння з відповідним нормативом.

Ефект капітальних вкладень у сферу матеріального виробництва залежно від рівня управління може виявлятися як приріст національного доходу (на рівні держави),чистої продукції (для галузей та підгалузей економіки), приріст прибутку або зниження собівартості(для підприємств, їх об'єднань або окремих об'єктів капітального будівництва). Для капітальних вкладень у матеріальну базу сфери нематеріального виробництва ефект вимірюється в натуральних показниках (одиниця потужності, пропускної здатності, місткості об'єктів), у показниках охоплення заходами або видами послуг (площа житла, кількість місць у кінотеатрах тощо), у відносних показниках (оцінка комфортності житла в балах), у вартісному оцінюванні (обсяг реалізації продукції чи послуг, величина додаткового прибутку). Загальна ефективність капітальних вкладень - розраховують як відношення величини ефекту до обсягу капітальних вкладень, що зумовлюють ефект. Результати розрахунку зіставляють з нормативними показниками ефективності або аналогічними показниками за попередній період. Капітальні вкладення вважають економічно ефективними, якщо отримані для них значення загальної ефективності не нижчі від нормативних.Виходячи з того, що основними факторами, які впливають на інвестиційні ресурси, є обсяги капіталовкладень, строки здійснення інвестиційних проектів, а також їх прогресивність та економічність, ефективними напрямками підвищення ефективності інвестиційної діяльності на підприємствіслід вважати:

1) здійснення ретельної експертизи інвестиційних проектів;

2) концентрацію зусиль підприємства на скороченні періоду впровадження і здійснення інвестиційного проекту;

3) запобігання масштабним проектам через їх низьку мобільність до інновацій;

4) залучення позик на короткий термін;

5) перевірку і наукове обґрунтування надійності проекту.

Об’єктом дослідження є планування та побудова локальної мережі

Мета курсової роботи - дослідження економічної ефективності, капітальних вкладень в побудову локальних мереж.

Для досягнення визначеної мети необхідно виконати наступні завдання:

- дослідити теоретичні аспекти витрат підприємства, загальну характеристику витрат та їх класифікацію;

- дослідити сутність та види капітальних вкладень;

- розглянути напрямки підвищення економічної ефективності використання капітальних вкладень на підприємстві;

- дослідити організаційно-економічні чинники підвищення економічної ефективності капітальних вкладень.

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних джерел.

Заключение

Показники проектуємої мережі відрізняються від базової. Проектуємо мережа є дешевшою за базову, так як економічні показники базової мережі на 36998,81 гривень менше чим базова.

Так як при проектуванні застосовані нові технології і комплектуючі, які за характеристиками є ефективнішими, то дана мережа є доцільнішою.

Нові комп'ютери є сучаснішими і економічнішими в обслуговуванні і експлуатації. Допоміжне обладнання, яке використане в мережі потребує менше електроенергії, що заощаджує використані кошти. Це дає змогу зменшити витрати. Всі показники, які розраховуються в курсовій роботі по проектуємій мережі дають їй гарну характеристику.


Популярные, наиболее покупаемые работы:

 1. Судебное следствие в системе уголовного судопроизводства
 2. Китайцы в США в 19 веке. Формирование чайнатаунов
 3. Образ семьи в творчестве Джерома Сэлинджера
 4. Устройство детей на воспитание
 5. Тактика, политика, процедуры, правила
 6. Подвижная игра как средство развития коммуникативных способностей у детей 4-5 лет
 7. Международное частное право контрольная работа
 8. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного судопроизводства
 9. Coco Chanel
 10. Уголовно правовая характеристика организации преступного сообщества или участия в нем
 11. Основные принципы государственно-общественного управления
 12. Положение в армии Александра Македонского в Восточный поход
 13. Факторы и условия развития местного самоуправления ( на примере Московской области)
 14. Каково значение культурологических знаний в развитии личности школьника
 15. Игровая технология как средство обучения на уроках химии в среднем звене общеобразовательного учебного заведения
 16. Отчет по преддипломной практике
 17. Правовой статус государственных гражданских служащих Российской Федерации и США
 18. Придворное общество Людовика XIV
 19. Расы и интеллект
 20. Статус Прокуратуры Российской Федерации
 21. Участники уголовного судопроизводства
 22. Судебные системы современности. Специализированные судебные органы в современном мире
 23. Механизмы и эффекты межличностного познания
 24. По социальной психологии
 25. Управление государственным недвижимым имуществом
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: