Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:

Виявлення особливостей мовної репрезентації концепту «Втрачене покоління», також розкриття його сутності та найбільш характерних рис у романі Ф.С Фіцджеральда «Великий Гетсбі».

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………2

РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ США У ХХ СТОЛІТТІ…………………………………………………………….……7

1.1 …Особливості творчості Ф.С. Фіцджеральда………………..7

РОЗДІЛ 2 ХУДОЖНІЙ КОНЦЕПТ «ВТРАЧЕНЕ ПОКОЛІННЯ» ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В РОМАНІ Ф.С.ФІЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ»

2.1 Концепт. Його Типи.Структура……..…………………4

2.2 Явище ВТРАЧЕНОГО ПОКОЛІННЯ в зарубіжній історії та літературі………………………………………………….…………………….4

2.3 Концепт БАГАТСТВО…..…………………...5

2.4 Концепт НЕРОБСТВО....……………………..4

2.5 Концепт БАЙДУЖІСТЬ…………………………5

ВИСНОВКИ………………………………………………1

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ….………………………………………3

Введение

Від самого відкриття Америки розповсюджувалось уявлення про «американську мрію», що можна вважати темою творчості більшості письменників США. У ХХ столітті в Америці панував час зростання добробуту, шаленої гонитви за багатством і успіхом і разом з тим час занепаду ідеалізму, якому немає місця в суспільстві, де панують гроші, бізнес, холодний прагматизм.

Гостра соціальна критика притаманна творам кращих американських письменників того часу. Так, Джон Дос Пассос і Синклер Льюїс написали романи, де засуджували нерозумний егоїзм представників американського бізнесу. Багато хто з визначних письменників відчували себе настільки відчуженим від своєї країни й суспільства, що надавали перевагу проживанню за кордоном, в Європі, наприклад, у Берліні, Лондоні, Римі та насамперед у Парижі. І все ж, незважаючи на розчарування суспільством «без ідеалів і надії», для тих же письменників 20-ті роки - один з найбільш новаторських і плідних у творчому плані періодів.

Френсіс Скотт (Кей) Фіцджеральд (1896-1940) поєднав у своїй творчості тему «втраченого покоління» із розвінчанням «американської мрії». Його роман «Великий Гетсбі» є прекрасним контрастом між «американською мрією» та «американською трагедією». Саме тому його дослідження твору не втрачає своєї актуальності.

Предметом роботи є роман Скотта Фіцджеральда «Великий Гетсбі».

Мета: виявлення особливостей мовної репрезентації концепту «Втрачене покоління», також розкриття його сутності та найбільш характерних рис у романі Ф.С Фіцджеральда «Великий Гетсбі».

Матеріалом дослідження став текст одного з романів американської культури Ф.С Фіцджеральда «Великий Гетсбі»(1925р) загальний об’єм сторінок-193, кількість прикладів реалізації досліджуваного концепту -350.

Для досягнення мети курсової роботи було сформульовано наступні завдання:

. Розглянутим особливості розвитку літератури США у ХХ столітті. Особливості творчості Ф.С Фіцджеральда .

. Проаналізувати сучасні класифікації концептів та визначити тип досліджуваного концепту.

. Виявити основні способи та засоби репрезентації художнього концепту.

. Розглянути явище Втраченого покоління в якості факту культури ХХ століття.

. Визначити та охарактеризувати самостійні концепти, репрезентуючий концепт Втрачене покоління в романі Ф.С Фіцджеральда «Великий Гетсбі».

. Дослідити мовну реалізацію концепту Втрачене покоління в романі Ф.С Фіцджеральда «Великий Гетсбі»

Під час дослідження використовувались наступні методи:

Опрацювання критичної літератури;

Описовий метод та порівняльний

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Заключение

У висновку варто зазначити, що концепт ВТРАЧЕНЕ ПОКОЛІННЯ отримує достатньо широку репрезентацію на сторінках твору. Всього у загальній складності було проаналізовано понад 350 репрезентантів, які належать до числа одиниць морфологічного, лексичного та синтаксичного рівня, рівня тексту, а також рівня свідомості (концепти БАГАТСТВО, НЕРОБСТВО, БАЙДУЖІСТЬ). Крім цього, в романі досліджуваний концепт також виражається символічно і метафорично (за рахунок цвітопису і концептуальних метафор).

Так як концепт ВТРАЧЕНЕ ПОКОЛІННЯ є надзвичайно абстрактним і володіє культурною специфікою, його сприйняття представниками концептосфери, відмінним від американської чи європейської, представляється досить складним. Даний факт, як і спосіб вираження концепту в проаналізованому творі, можна пов'язати з первісно негативними відгуками про роман «Великий Гетсбі» серед вітчизняних критиків. Однак через кілька років аналітичної роботи, що полягає у вивченні соціокультурного явища, що ліг в основу написання «Великого Гетсбі», і дослідження автобіографічных рис роману, написаного безпосереднім представником втраченого покоління, роман «Великий Гетсбі» був гідно оцінений і зарахований до класичних зразків «прози втрачених».

Список литературы

1. Андреев Л.Г. Зарубежная литература ХХ века / Л.Г. Андреев. - М., 1996. - 411c.

2. Денисова Т. Ф.С. Фіцджеральд і американський міф // Денисова Т. Роман і романісти США XX століття / Т. Денисова. - К. : Дніпро, 1990. - С. 87-99.

3. Дітькова С. Приречені на самотність. До вивчення роману Ф.С. Фіцджеральда “Великий Гетсбі” / С. Дітькова // Всесвітня література і культура, - 2005. - №9. - С. 13-18

4. Засурский Я.Н. Американская литература ХХ века/ Я.Н. Засурский. - М.: Глобус, 2004. - 392с.

5. Злобин Т.П. По ту сторону мечты: Страницы американской литературы ХХ века/ Т.П. Злобин. - М.: Просвещение, 1985. - 296с.

6. История зарубежной литературы XX в. 1917-1945/ [под ред. В.Н. Богословского, З.Г. Гражданской]. - М.: Глобус, 2000. - 382с.

7. Каталов П. История американской литературы ХХ в. - СПб.: Азбука-классика, 2005. - 149 с.

8. Киреева Н. Постмодернизм в зарубежной литературе / Н. Киреева. - М.: Флинта: Наука, 2004. - 216 с.

9. Несторова Л. Молодий герой і Америка. За романом Ф.С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі» / Л. Несторова // Зарубіжна література. - 2006. - №8. - С. 20-22.

10. Пронин В.А., Толкачев С.П. Современный литературный процесс за рубежом [Электронный ресурс]. - Режим доступа к статье: http://www.hi-edu.ru/x-books/xbook026/01/topics.htm.

11. Рильов К. Надлюдина С. Фіцджеральд/ К. Рильов // Зарубіжна література. - 2005. - №4 (404). - С. 1-2.

12. Староверова Е.В. Американская литература [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.licey.net/lit/american.

13. Теория литературы: учеб. пособие / Т. Давыдова, В.А. Пронин. - М.: Логос, 2003. - Из содерж.: Гл. VI. Художественное время и художественное пространство в литературном произведении. - С. 166 -171

14. Удовиченко Л.М. Людину роблять Людиною не гроші. (Урок-бесіда з елементами коментованого читання за романом С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі») / Л.М. Удовиченко // Всесвітня література. - 2003. - №5. - С. 10-13.

15. Фіцджеральд С. Великий Гетсбі [Электронный ресурс]. - Режим доступу до книги: http://java-bookz.ru/book/read.php?id=14180

16. Ландау Я. Литература Соединенных Штатов Америки [Электронный ресурс]. - Режим доступу до статті: .

17. "The Letters of F. Scott Fitzgerald". - N.Y., 1963.

18. Fitzgerald F. Scott. A Critical Reception. - N.Y., 1978.

19. Twentieth Century Interpretations of “The Great Gatsby”. - N.Y., 1968.

20. Батурин С. Фрэнсис Скотт Фицджеральд // Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби; Ночь нежна (пер. Е. Калашниковой); Рассказы. - М.: Художественная литература, 1985. - С.3-18.

21. Горбунов А.Н. Романы Скотта Фицджеральда: Автореферат на соискание степени… кандидата филологических наук. - М., 1972. - 16 с.

22. Зверев А. Фицджеральд // Писатели США. - М.: Радуга, 1990. - С.516-518.


Популярные, наиболее покупаемые работы:

 1. Как сми влияет на формирование сознания зрителя
 2. Состав суда в гражданском процессе
 3. Технологии социальной работы с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
 4. Уголовно-процессуальное принуждение, связанное с изоляцией от общества
 5. Источники конституционного права понятие и виды
 6. Экономический рост и качество жизни
 7. Стороны в арбитражном процессе
 8. Место и роль теории государства и права
 9. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при смягчающих обстоятельствах (при превышении пределов необходимой обороны, мер, необходимых для задержания преступника или в состоянии аффекта)
 10. Взаимодействие органов представительной и исполнительной власти муниципального образования)
 11. Методика обучения отдельным гимнастическим упражнениям
 12. Толерантность как характеристика общества и продукт социальной коммуникации
 13. Уголовная ответственность за должностные преступления
 14. Управление государственной собственностью в России и за рубежом
 15. Оценка производственного контроля на мясоперерабатывающих предприятиях.
 16. Право собственности
 17. Народническое движение 70-х гг 19 века
 18. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПРЫГУНОВ
 19. Права несовершеннолетних при получении медицинской помощи
 20. Оценка и анализ угроз военно-экономической безопасности
 21. Договор аренды предприятия
 22. Порядок выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ
 23. Создание советского государственного аппарата
 24. Причина созыва 4 вселенского собора
 25. Права граждан в области охраны здоровья
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: