Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:

Виявлення особливостей мовної репрезентації концепту «Втрачене покоління», також розкриття його сутності та найбільш характерних рис у романі Ф.С Фіцджеральда «Великий Гетсбі».

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………2

РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ США У ХХ СТОЛІТТІ…………………………………………………………….……7

1.1 …Особливості творчості Ф.С. Фіцджеральда………………..7

РОЗДІЛ 2 ХУДОЖНІЙ КОНЦЕПТ «ВТРАЧЕНЕ ПОКОЛІННЯ» ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В РОМАНІ Ф.С.ФІЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ»

2.1 Концепт. Його Типи.Структура……..…………………4

2.2 Явище ВТРАЧЕНОГО ПОКОЛІННЯ в зарубіжній історії та літературі………………………………………………….…………………….4

2.3 Концепт БАГАТСТВО…..…………………...5

2.4 Концепт НЕРОБСТВО....……………………..4

2.5 Концепт БАЙДУЖІСТЬ…………………………5

ВИСНОВКИ………………………………………………1

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ….………………………………………3

Введение

Від самого відкриття Америки розповсюджувалось уявлення про «американську мрію», що можна вважати темою творчості більшості письменників США. У ХХ столітті в Америці панував час зростання добробуту, шаленої гонитви за багатством і успіхом і разом з тим час занепаду ідеалізму, якому немає місця в суспільстві, де панують гроші, бізнес, холодний прагматизм.

Гостра соціальна критика притаманна творам кращих американських письменників того часу. Так, Джон Дос Пассос і Синклер Льюїс написали романи, де засуджували нерозумний егоїзм представників американського бізнесу. Багато хто з визначних письменників відчували себе настільки відчуженим від своєї країни й суспільства, що надавали перевагу проживанню за кордоном, в Європі, наприклад, у Берліні, Лондоні, Римі та насамперед у Парижі. І все ж, незважаючи на розчарування суспільством «без ідеалів і надії», для тих же письменників 20-ті роки - один з найбільш новаторських і плідних у творчому плані періодів.

Френсіс Скотт (Кей) Фіцджеральд (1896-1940) поєднав у своїй творчості тему «втраченого покоління» із розвінчанням «американської мрії». Його роман «Великий Гетсбі» є прекрасним контрастом між «американською мрією» та «американською трагедією». Саме тому його дослідження твору не втрачає своєї актуальності.

Предметом роботи є роман Скотта Фіцджеральда «Великий Гетсбі».

Мета: виявлення особливостей мовної репрезентації концепту «Втрачене покоління», також розкриття його сутності та найбільш характерних рис у романі Ф.С Фіцджеральда «Великий Гетсбі».

Матеріалом дослідження став текст одного з романів американської культури Ф.С Фіцджеральда «Великий Гетсбі»(1925р) загальний об’єм сторінок-193, кількість прикладів реалізації досліджуваного концепту -350.

Для досягнення мети курсової роботи було сформульовано наступні завдання:

. Розглянутим особливості розвитку літератури США у ХХ столітті. Особливості творчості Ф.С Фіцджеральда .

. Проаналізувати сучасні класифікації концептів та визначити тип досліджуваного концепту.

. Виявити основні способи та засоби репрезентації художнього концепту.

. Розглянути явище Втраченого покоління в якості факту культури ХХ століття.

. Визначити та охарактеризувати самостійні концепти, репрезентуючий концепт Втрачене покоління в романі Ф.С Фіцджеральда «Великий Гетсбі».

. Дослідити мовну реалізацію концепту Втрачене покоління в романі Ф.С Фіцджеральда «Великий Гетсбі»

Під час дослідження використовувались наступні методи:

Опрацювання критичної літератури;

Описовий метод та порівняльний

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Заключение

У висновку варто зазначити, що концепт ВТРАЧЕНЕ ПОКОЛІННЯ отримує достатньо широку репрезентацію на сторінках твору. Всього у загальній складності було проаналізовано понад 350 репрезентантів, які належать до числа одиниць морфологічного, лексичного та синтаксичного рівня, рівня тексту, а також рівня свідомості (концепти БАГАТСТВО, НЕРОБСТВО, БАЙДУЖІСТЬ). Крім цього, в романі досліджуваний концепт також виражається символічно і метафорично (за рахунок цвітопису і концептуальних метафор).

Так як концепт ВТРАЧЕНЕ ПОКОЛІННЯ є надзвичайно абстрактним і володіє культурною специфікою, його сприйняття представниками концептосфери, відмінним від американської чи європейської, представляється досить складним. Даний факт, як і спосіб вираження концепту в проаналізованому творі, можна пов'язати з первісно негативними відгуками про роман «Великий Гетсбі» серед вітчизняних критиків. Однак через кілька років аналітичної роботи, що полягає у вивченні соціокультурного явища, що ліг в основу написання «Великого Гетсбі», і дослідження автобіографічных рис роману, написаного безпосереднім представником втраченого покоління, роман «Великий Гетсбі» був гідно оцінений і зарахований до класичних зразків «прози втрачених».

Список литературы

1. Андреев Л.Г. Зарубежная литература ХХ века / Л.Г. Андреев. - М., 1996. - 411c.

2. Денисова Т. Ф.С. Фіцджеральд і американський міф // Денисова Т. Роман і романісти США XX століття / Т. Денисова. - К. : Дніпро, 1990. - С. 87-99.

3. Дітькова С. Приречені на самотність. До вивчення роману Ф.С. Фіцджеральда “Великий Гетсбі” / С. Дітькова // Всесвітня література і культура, - 2005. - №9. - С. 13-18

4. Засурский Я.Н. Американская литература ХХ века/ Я.Н. Засурский. - М.: Глобус, 2004. - 392с.

5. Злобин Т.П. По ту сторону мечты: Страницы американской литературы ХХ века/ Т.П. Злобин. - М.: Просвещение, 1985. - 296с.

6. История зарубежной литературы XX в. 1917-1945/ [под ред. В.Н. Богословского, З.Г. Гражданской]. - М.: Глобус, 2000. - 382с.

7. Каталов П. История американской литературы ХХ в. - СПб.: Азбука-классика, 2005. - 149 с.

8. Киреева Н. Постмодернизм в зарубежной литературе / Н. Киреева. - М.: Флинта: Наука, 2004. - 216 с.

9. Несторова Л. Молодий герой і Америка. За романом Ф.С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі» / Л. Несторова // Зарубіжна література. - 2006. - №8. - С. 20-22.

10. Пронин В.А., Толкачев С.П. Современный литературный процесс за рубежом [Электронный ресурс]. - Режим доступа к статье: http://www.hi-edu.ru/x-books/xbook026/01/topics.htm.

11. Рильов К. Надлюдина С. Фіцджеральд/ К. Рильов // Зарубіжна література. - 2005. - №4 (404). - С. 1-2.

12. Староверова Е.В. Американская литература [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.licey.net/lit/american.

13. Теория литературы: учеб. пособие / Т. Давыдова, В.А. Пронин. - М.: Логос, 2003. - Из содерж.: Гл. VI. Художественное время и художественное пространство в литературном произведении. - С. 166 -171

14. Удовиченко Л.М. Людину роблять Людиною не гроші. (Урок-бесіда з елементами коментованого читання за романом С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі») / Л.М. Удовиченко // Всесвітня література. - 2003. - №5. - С. 10-13.

15. Фіцджеральд С. Великий Гетсбі [Электронный ресурс]. - Режим доступу до книги: http://java-bookz.ru/book/read.php?id=14180

16. Ландау Я. Литература Соединенных Штатов Америки [Электронный ресурс]. - Режим доступу до статті: .

17. "The Letters of F. Scott Fitzgerald". - N.Y., 1963.

18. Fitzgerald F. Scott. A Critical Reception. - N.Y., 1978.

19. Twentieth Century Interpretations of “The Great Gatsby”. - N.Y., 1968.

20. Батурин С. Фрэнсис Скотт Фицджеральд // Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби; Ночь нежна (пер. Е. Калашниковой); Рассказы. - М.: Художественная литература, 1985. - С.3-18.

21. Горбунов А.Н. Романы Скотта Фицджеральда: Автореферат на соискание степени… кандидата филологических наук. - М., 1972. - 16 с.

22. Зверев А. Фицджеральд // Писатели США. - М.: Радуга, 1990. - С.516-518.


Популярные, наиболее покупаемые работы:

 1. Обучение и развитие персонала: инновационный анализ» (на примере ПАО «Ростелеком»)
 2. Анна Фрейд связь религиозности и здоровья человека
 3. Классификация и структура цен
 4. Гуманизм как философская основа современного образования
 5. Уголовная ответственность за дачу взятки
 6. Генпрокуратура РФ состав и компетенции
 7. Информационно- аналитическое обеспечение реализации административной реформы в Российской Федерации
 8. Типологизация политических режимов
 9. Судебная реформа 1864 года
 10. Способы разрешения трансграничных споров
 11. Влияние конфуцианства на формирование правовой системы Китая
 12. Человек в культуре и философии древнего востока
 13. Москва как культурный, научный, образовательный центр - история и современность
 14. Специфика создания культурно-досуговых программ
 15. Тактика ведения допроса лица, дающего заведомо ложные показания
 16. Фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест происхождения товаров (средства индивидуализации)
 17. Меры административного предупреждения, применяемые органами безопасности (ФСБ)
 18. Контрольная работа по финансовому праву
 19. Привод к конвееру
 20. Лазерные технологии
 21. Свойства уравнения спектра типа Лежандра
 22. Технологии социальной работы с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
 23. Правовой режим земель лесного фонда
 24. Уголовно правовая характеристика организации преступного сообщества или участия в нем
 25. Взаимосвязь самооценки и уровня тревожности у детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: