Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:

Проблемний кредит та причини його виникнення на прикладі ПАТ «УКРСИББАНК»

Содержание

Вступ

Розділ 1 Засади банківського кредитування та прийняття рішень щодо надання позички

1.1 Класифікація банківських кредитів

1.2 Суть поняття «проблемний кредит» та причини його виникнення

1.3 Правові аспекти регулювання проблемною заборгованістю

Розділ 2

2.1 Аналіз структури проблемних позичок ПАТ «УКРСИББАНК»

2.2 Аналіз простроченої ї заборгованості та її погашення ПАТ «УКРСИБ -БАНК»

2.3 Формування банківських резервів

Розділ 3 Проблемні позички та засоби реструктуризації безнадійних боргів

3.1 інструменти забезпечення повернення банківських кредитів

3.2 Організація та методи управління проблемним кредитом

Висновки

Перелік використаних джерел

Додаток А

Додаток Б

Введение

Світова фінансова криза, наслідком якої було посилення тенденції до зростання рівня проблемної кредитної заборгованості, викликала значне погіршення ліквідності банківського сектора економіки. Тому особливо актуальним є пошук шляхів вдосконалення роботи з проблемною кредитною заборгованістю. Показники прострочених і сумнівних кредитів у банківській системі України перевищують рівень аналогічних показників банківських систем розвинених країн, тому постає завдання щодо розробки методів її погашення.

Кредитні операції банку є найбільш дохідними, але водночас і найризиковішими. Аналіз сучасних тенденцій розвитку банківської системи України свідчить, що обсяги кредитування постійно зростають і в абсолютних, і у відносних показниках. Разом з тим зростає і частка проблемної заборгованості в кредитних портфелях банків, особливо за споживчими кредитами. Кредитна діяльність сучасних банків досить багатогранна і включає різні форми та види позичок, наданих юридичним чи фізичним особам для одержання доходів, а також банківські послуги кредитного характеру.

У процесі управління кредитною діяльністю банку об'єктами є не лише кожна окрема кредитна операція, а й сукупність усіх наданих банком кредитів з їх взаємовпливом і взаємозалежністю, тобто кредитний портфель банку. Постійний контроль дозволяє менеджерам заздалегідь виявляти проблемні кредити, а також перевіряти, чи дотримуються кредитні працівники вимог кредитної політики банку. Незалежно від якості проведеного контролю банки тією чи іншою мірою стикаються з проблемою неповернення кредитів. Вимірювання, мінімізація та контроль за рівнем кредитного ризику - одне з найскладніших завдань, що стоять перед менеджментом під час формування кредитного портфеля.

Кожний банк має у своєму портфелі проблемні кредити і тому головне питання полягає у встановленні допустимого для банку рівня цих кредитів щодо загальної вартості виданих позик. Вище наведене свідчить про те, що тема є актуальною адже на сучасному етапі однією з найгостріших проблем функціонування банківської системи України є управління проблемними кредитами, оскільки високий рівень боргу, недосконале управління кредитними ризиками у банківських установах, суттєве погіршення якості кредитних портфелів не тільки ускладнює подальшу кредитну діяльність банків, а й негативно впливає на міжнародний імідж усієї банківської системи. Об’єктом дослідження є організація роботи з проблемними кредитами в банку.

Метою роботи є розроблення та обґрунтування засад удосконалення роботи з проблемами кредитами в банках та розроблення практичних рекомендацій щодо забезпечення їх ефективності. Комплексний підхід до реалізації поставленої мети окреслив коло завдань, які передбачалося вирішити при підготовці цієї курсової роботи:

- розглянути класифікацію банківських кредитів

- з ясувати суть поняття»проблемний кредит та причини його виникнення

- розглянути правові аспекти управління проблемною заборгованістю

- проаналізувати структуру «проблемних позичок» на прикладі ПАТ «УКРСИББАНК»

- проаналізувати безнадійну заборгованість та її погашення ПАТ «УКРСИББАНК»

- розглянути формування банківських резервів

- розглянути інструменти забезпечення повернення банківських кредитів

- розробити методи управляння проблемними кредитам

Заключение

Кредитування є однією з найризикованіших операцій комерційного банку. Це пояснюється як самою природою кредиту, так і тим, що ця операція посідає чільне місце в балансах більшості комерційних банків. У здійсненні кредитних операцій банк стикається з кредитним ризиком, тобто з ризиком несплати позичальником основного боргу і процентів. Проблемні кредити здебільшого не виникають раптово. На практиці існує багато сигналів, які свідчать про погіршення фінансового стану позичальника та про підвищення ймовірності неповернення кредиту. Завдання кредитного менеджменту полягає у виявленні таких сигналів якомога раніше, перш ніж ситуація вийде з-під контролю і втрати стануть неминучими.

Банківська система України знаходиться у дуже тяжкому фінансовому стані. Велика кількість прострочених кредитів призводить до втрати довіри до банку з боку вкладників та акціонерів, виникнення проблем з платоспроможністю та ліквідністю, погіршення репутації банку. Крім того, банк несе додаткові витрати, пов’язані з вимогами щодо повернення кредиту, частина активів банку перебуває у формі непродуктивних. Такі втрати за своїми розмірами можуть набагато перевищити прямі збитки від непогашеної позики. Тому вартість проведення ефективної кредитної політики й раціональної організації кредитної роботи в банку, включаючи досвідчену команду кредитного аналізу та контролю, як правило, набагато нижча за витрати з управління проблемними кредитами та збитки, яких можна було б уникнути.

Таким чином, кожний банк у своєму портфелі має проблемні кредити, проте головне питання полягає у встановленні допустимого для банку рівня цих позик у кредитному портфелі та утримання його на певному рівні шляхом процедури максимально можливого зменшення або повернення в повному обсязі заборгованості по кожному окремо взятому проблемному кредиту.

Завдання банківського менеджменту під час управління проблемними кредитами полягає в мінімізації збитків за кредитними операціями банку за допомогою відповідних методів управління.

Для належної організації роботи з проблемними кредитами необхідно виробити підходи до ідентифікації потоку клієнтів, що звертаються за реструктуризацією, шляхом їх сегментації, а також, розробити інструментарій реструктуризації та визначити пріоритетність і обмеження щодо його використання, враховуючи інтереси банку та регулятивні вимоги.

Процедура повернення проблемних кредитів не вкладається в однозначні стандартні схеми. Діапазон варіантів вирішення питань широкий: від ліберальних методів «роботи» з боржником до категоричного банкрутства тих, які відверто ігнорують намагання банку узгоджено розв’язати проблему.

Список литературы

1.Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999

№ 679-XIV зі змінами і доповненнями від 01.01.2016 № 679-14;

2.Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000

№ 2121-III зі змінами і доповненнями від 01.01.2016 № 2121-14;

3. Банківський менеджмент: Навчальний посібник / За ред. О.А. Кириченка. - К.: Знання-Прес, 2012. - 438 с.

4. Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2010 - 384с.

5. Білобловський С. Окремі аспекти системи оцінки кредитного ризику банками // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - №3. - С. 30 - 31.

6. Бондаренко Л. Поняття кредитного портфеля комерційного банку і критерії його конкурентоспроможності // Вісник НБУ. -2003. - №3. - С. 31-33.

7. «Аналіз банківської діяльності»: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін. - Вид.2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2009. - 600с.

8. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. «Банківська справа»: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ», 2011 - 560с.

9. Денисенко М.П., Домрачев В.М., Кабанов В.Г., Ігнатенко А.В., Чигирин К.А. «Кредитування та ризики»: Навчальний посібник. - К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008 - 480с.

10. Міщенко В.І., Слав'янська Н.Г., Коренєва О.Г. «Банківські операції»: Підручник. - К.: Знання, 2009. - 796с.

11. «Операції комерційних банків» / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 2-ге вид., доп. - Львів: ЛБІ НБУ, 2010. - 516с.

12. Періодичні видання - журнали «Банківська справа», «Вісник НБУ», «Фінанси України».

13. Фінансова звітність ПАТ «УКРСИББАНК» на 31.08.2015 р.

14. Череп А.В., Андронова О.Ф. «Банківські операції»: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2010. - 410с.


Популярные, наиболее покупаемые работы:

 1. История развития центральных процессоров
 2. Гостиница "Гранд Отель Европа"
 3. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по реализации государственной социальной политики (на примере ...)
 4. Судебник 1550
 5. Совершенствование логистической системы как факт развития монобрендовой сети
 6. Государственное правовое регулирование использования лесов в Костромской области
 7. Расчет и анализ себестоимости продукции производственной организации
 8. Жизнь и государственная деятельность Юрия Долгорукого
 9. Орловская область
 10. Теоретическая грамматика английского языка
 11. Дисциплинарная часть древнерусских монастрских уставов
 12. Международное сотрудничество в области метрологии
 13. Принципы уголовного судопроизводства
 14. Ислам, как явление культуры
 15. «Учет затрат на производство и исчисление себестоимости продукции пчеловодства»
 16. Состав суда в гражданском процессе
 17. Роль бизнес-планов на предприятиях в повышении эффективности их деятельности(на примере ООО «Аркада»)
 18. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
 19. Правовой статус государственных гражданских служащих Российской Федерации и США
 20. Православные и мусульмане сравнительный анализ религиозного поведения и ценностных ориентаций
 21. Биполярные транзисторы
 22. Роль слухов в бизнесе
 23. Расчет абсорбера
 24. Преступления против мира и безопасности и человечества
 25. Изучение теоретических аспектов стратегического планирования организации, оценка и разработка стратегического плана, на материалах АО «КазТрансОйл».
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: