Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:

Біoетика. Біологічна концепція етики і культурогенезу

Содержание

1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БІОЕТИКИ ЯК НАУКИ

2. ВИТОКИ ТА ПРИРОДА БІОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ

3. ФІЛОСОФІЯ ЯК ОБ'ЄКТ БІОЕТИКИ

ЛІТЕРАТУРА

Введение

1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БІОЕТИКИ ЯК НАУКИ

Наприкінці XX століття людство усвідомило, що досягти істинного прогресу без високої моралі, моральних норм та правил неможливо. Вони конче потрібні не тільки для того, щоб захистити кожного окремого індивідуума - хворого чи здорового, дитину чи людину похилого віку, а й саме життя на Землі. Так народилася біоетика. Першу книжку, присвячену їй, як уже зазначалося, написав американський учений В. Р. Поттер у 1969 році під багатообіцяючою назвою "Біоетика - міст у майбутнє". Якщо вдатися до аналізу ролі біоетики сьогодні та уявити її у майбутньому, то в цій назві немає жодного перебільшення. Навпаки, це необхідний портрет майбутнього.

Яке ж визначення біоетики, на наш погляд, є найбільш прийнятним?

Біоетика або етика життя - це розділ прикладної етики, філософської дисципліни, що вивчає проблеми моралі насамперед стосовно людини та всього живого, визначає, які дії щодо живого з морального погляду є припустимими, а які - неприпустимими. Або іншими словами: біоетика - це органічне поєднання новітніх досягнень біологічної науки та медицини з духовністю. У сучасному суспільстві вона стала ознакою цивілізованості.

Проблеми біоетики мають міждисциплінарний характер, до них причетні біологи, медики, екологи, філософи та правознавці, представники релігійних конфесій. Узагальнюючи наукові, суспільні, релігійні погляди, національні особливості, традиції, вони розробляють сукупність моральних принципів, норм і правил, яких необхідно дотримуватись у професійній діяльності. Найважливіші з них закріплюються відповідними законодавчими актами, знаходять відображення у міжнародних документах і конвенціях, деклараціях, хартіях. Ці принципи, норми та правила з часом змінюються відповідно до змін соціально-економічних умов суспільства, державної політики та громадської думки.

Список литературы

1. Кисельов М.М. Біологічна етика в системі практичної філософії // Практична філософія. - 2000. - №1. - с.166-174.

2. Оноприенко Ю.И. Информационные аспекты этики.

3. Перова О.Є. Аксіологічні орієнтації постнекласичної біології // Практична філософія. - 2003. - №1. - С. 82-88.

4. Поттер В.Р. Биоэтика мост в будущее. - К.: Изд. Вадим Карпенко, 2002. - 216 с.

5. Сидоренко Л.І. Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси. - К.: Вид. Парапан, 2002. - 152 с.

6. Чешко В.Ф. Генетика, біоетика, політика: коеволюція культурно-психологічних парадигм сучасної цивілізації // Практична філософія. -2001. - №3. - С. 44-71.

7. Чешко В.Ф., Кулиниченко В.Л. Наука, этика, политика - социокультурные аспекты современной генетики. - К.: ПАРАПАН, 2004. - 277 с.

8. Шаронов В.В. Основы социальной антропологии. - СПб., 1997.

9. Швейцер А. Культура и этика. - М.: Прогресс, 1973. - 340 с.


Популярные, наиболее покупаемые работы:

 1. Особенности создания pr-текстов
 2. Зарубежный опыт по предупреждению преступлений органами внутренних дел
 3. Уголовная ответственность за преступления террористической направленности
 4. Применение Dreamweaver для реализации веб-технологий при разработке динамических сайтов
 5. Правовые основы организации и деятельности представительных органов местного самоуправления
 6. Особенности использования бумаги и картона на уроках технологии в начальных классах по программе Школа 2100
 7. Философское учение Гегеля
 8. Особенности проявления механизмов психологической защиты у подростков
 9. Государство и личность
 10. Тактика допроса
 11. Обеспечение режима и безопасности при исполнении наказания в виде лишения свободы в современных условиях
 12. Механизмы, проблемы и пути совершенствования налогообложения добавленной стоимости в РФ
 13. Система противодействия экстремизму в Западно - Европейских странах и США, роль и место в этой деятельности полиции
 14. Уголовно-правовая характеристика видов соучастников преступления
 15. Выбрать любую из этих тем Спонсорство в сфере культуры
 16. Сорвременный руководитель
 17. Таможенное дело
 18. Современные взаимоотношения России и США в контексте применения "мягкой силы"
 19. Оценка финансового состояния ОАО «Ростелеком»
 20. Связь особенностей адаптации детей раннего возраста к детскому учреждению с характером взаимоотношений с матерью
 21. Захват заложника
 22. Требования законности и обоснованности, предъявляемые к судебному решению (в сравнении с зарубежным законодательством)
 23. Изучение элементов синтаксиса и пунктуации в начальной школе
 24. Межнациональные конфликты
 25. Оценка общей эффективности деятельности предприятия на примере ОАО "СМНМ"
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: