Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:

Біoетика. Біологічна концепція етики і культурогенезу

Содержание

1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БІОЕТИКИ ЯК НАУКИ

2. ВИТОКИ ТА ПРИРОДА БІОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ

3. ФІЛОСОФІЯ ЯК ОБ'ЄКТ БІОЕТИКИ

ЛІТЕРАТУРА

Введение

1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БІОЕТИКИ ЯК НАУКИ

Наприкінці XX століття людство усвідомило, що досягти істинного прогресу без високої моралі, моральних норм та правил неможливо. Вони конче потрібні не тільки для того, щоб захистити кожного окремого індивідуума - хворого чи здорового, дитину чи людину похилого віку, а й саме життя на Землі. Так народилася біоетика. Першу книжку, присвячену їй, як уже зазначалося, написав американський учений В. Р. Поттер у 1969 році під багатообіцяючою назвою "Біоетика - міст у майбутнє". Якщо вдатися до аналізу ролі біоетики сьогодні та уявити її у майбутньому, то в цій назві немає жодного перебільшення. Навпаки, це необхідний портрет майбутнього.

Яке ж визначення біоетики, на наш погляд, є найбільш прийнятним?

Біоетика або етика життя - це розділ прикладної етики, філософської дисципліни, що вивчає проблеми моралі насамперед стосовно людини та всього живого, визначає, які дії щодо живого з морального погляду є припустимими, а які - неприпустимими. Або іншими словами: біоетика - це органічне поєднання новітніх досягнень біологічної науки та медицини з духовністю. У сучасному суспільстві вона стала ознакою цивілізованості.

Проблеми біоетики мають міждисциплінарний характер, до них причетні біологи, медики, екологи, філософи та правознавці, представники релігійних конфесій. Узагальнюючи наукові, суспільні, релігійні погляди, національні особливості, традиції, вони розробляють сукупність моральних принципів, норм і правил, яких необхідно дотримуватись у професійній діяльності. Найважливіші з них закріплюються відповідними законодавчими актами, знаходять відображення у міжнародних документах і конвенціях, деклараціях, хартіях. Ці принципи, норми та правила з часом змінюються відповідно до змін соціально-економічних умов суспільства, державної політики та громадської думки.

Список литературы

1. Кисельов М.М. Біологічна етика в системі практичної філософії // Практична філософія. - 2000. - №1. - с.166-174.

2. Оноприенко Ю.И. Информационные аспекты этики.

3. Перова О.Є. Аксіологічні орієнтації постнекласичної біології // Практична філософія. - 2003. - №1. - С. 82-88.

4. Поттер В.Р. Биоэтика мост в будущее. - К.: Изд. Вадим Карпенко, 2002. - 216 с.

5. Сидоренко Л.І. Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси. - К.: Вид. Парапан, 2002. - 152 с.

6. Чешко В.Ф. Генетика, біоетика, політика: коеволюція культурно-психологічних парадигм сучасної цивілізації // Практична філософія. -2001. - №3. - С. 44-71.

7. Чешко В.Ф., Кулиниченко В.Л. Наука, этика, политика - социокультурные аспекты современной генетики. - К.: ПАРАПАН, 2004. - 277 с.

8. Шаронов В.В. Основы социальной антропологии. - СПб., 1997.

9. Швейцер А. Культура и этика. - М.: Прогресс, 1973. - 340 с.


Популярные, наиболее покупаемые работы:

 1. Методы обеззараживания воды
 2. Эволюция теории революционного процесса в Китае Дж. Фэрбэнка
 3. Изучение современного состояния рынка услуг по налоговому консультированию и перспектив его развития
 4. Латеральное мышление Эдварда де Боно
 5. Принципы уголовного судопроизводства
 6. Массово-информационное право как предмет регулирования
 7. Дисциплина Муниципальное право России
 8. Управленческие риски в деятельности государственных органов власти
 9. Значение идей Р. Оуэна для развития менеджмента
 10. Судебное следствие в системе уголовного судопроизводства
 11. Губернская реформа
 12. Индивидуальная и коллективная ответственность в законотворчестве
 13. Роль массмедиа в механизме принятия политических решений
 14. Изобразительная деятельность как средство развития детей раннего возраста
 15. Совершенствование системы финансового оздоровления предприятия»
 16. Кокни – язык трущоб
 17. Проблема перевода названия храмов России (на материале англоязычных путеводителей)
 18. Этика делового общения. Объективные и субъективные причины возникновения конфликтов
 19. Ребенок жертва насилия в современном мире
 20. Теории бюрократии и политическая прктика. Специфика модернизации в условиях постиндустриализма
 21. Понятие и виды мер пресечения, их характеристика
 22. Обеспечение граждан РФ жилыми помещениями государственного и муниципального жилищного фонда
 23. Расчет показателей эффективности ПАО «Интер РАО»
 24. Организация детских общественных объединений
 25. Методика развития координационных способностей
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: