Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В

Содержание

ВСТУП 3

розділ 1 Поняття таформи систематизації нормативно-правових Актів 8

1.1.Інкорпорація як форма систематизації 8

1.2. Кодифікація як форма систематизації 13

1.3. Консолідація як форма систематизації 19

Розділ 2 Систематизація нормативно-правових актів в

україні 23

2.1. Проблеми систематизації нормативно-правових актів 23

2.2. Вимоги до систематизації правових норм 27

Висновки

Список використаних джерел

Введение

Систематизація нормативно-правових актів - це діяльність, яка направлена на упорядкування та самовдосконалення правових норм[1, с. 246]. Чинне право складається з безліч різних правовстановлювальних актів, в яких висловлено і представлено нормативно-правовий зміст різних джерел позитивного права. Для належної організації всього цього нормативно-правового матеріалу (і всередині окремих правовстановлювальних актів, і в рамках всієї сукупності таких актів) і зручності практичногокористування ним застосовуються різні способи (види) систематизації нормативно-правових актів[2, с. 245].Виходячи з цьогосистематизація нормативно-правових актівє дуже важливою і водночас дуже складною внаслідок появи такої великої кількості нормативних актів і законів.

Нормативні акти приймаються різними органами в різний час, у різних просторових межах і з різного приводу. Така ситуація не може впливатина природу чинних законів і підзаконних актів, які можуть бути між собою перебувати у протиріччі. Тому перш ніж суспільні відносини будуть впорядковані, необхідно, щоб самі нормативні акти були в порядку, щоб вони були приведені у відповідну систему.Першим завданням систематизації нормативно-правових актів є за­безпечення уніфікації національного законодавства - його приведен­ня до єдиної системи шляхом усунення розбіжностей і надання одно­манітності правовому регулюванню подібних або близьких видів суспільних відносин.

Друге - не менш важливе - завдання систематизації в Україні закріплено у нормі в ч. 1 ст. 57 Конституції України: «Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є не чинними»[3, с. 57].

В умовах одночасної дії десятків тисяч нормативно-правових актів, засміченості системи законодавства не чинними, неузгодженими, колізійними нормативними приписами громадянинові важко відшукати необхідні норми, аби реалізуватибудь-яке право самостійно без організаційної і технічної фахової підтримки з боку суспільства. Систематизація є насамперед ефективним засобом реаліза­ції цього права шляхом забезпечення вільного і оперативного доступу громадян до всього масиву національного законодавства.

Саме із зростанням кількості законів і нормативних актів виникла проблема систематизації. В першу чергу систематизація дуже важлива для самого законодавця. Вона дає можливість враховувати чинні нормативні акти при виданні нових, сприяє забезпеченню узгодженості нормативних актів, ліквідації повторень та скасування застарілих норм, сприяє належному вибору найбільш ефективних засобів регулювання суспільних відносин. Систематизація є важливим засобом з’ясування змісту правових норм і правильного їх застосування компетентними органами, сприяє розумінню загальних принципів та зв’язків права в цілому.

Об’єктами систематизаціївиступають як система законодавства в ці­лому, так і її окремі частини (нормативно-правові акти, їх статті тощо).

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що розбіжності у часі і суб’єктах нормотворчості, наявність значної кількості нормативно-правових актів і умов - зумовлюютьнеобхідність їх упорядкування, погодження, усунення протиріч, тобто систематизації. Необхідність систематизації законодавства полягає в ефективному здійсненні правотворчої діяльності, зокрема виявленні причин протиріч, невідповідностей у нормативному регулюванні та їх усуненні, а також застосуванні й реалізації нормативно-правових актів і умов. Систематизація законодавстваспрямована і на поліпшення інформаційного впливу права на правосвідомість його суб’єктів.

Метою дослідження систематизації нормативно-правових актів є встановлення єдиного порядку обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства України в органах та установах юстиції, удосконалення роботи щодо здійснення систематизації законодавства, виконання завдань з організації та ведення еталонної бази даних правової інформації, необхідної для формування прав прав політики, реалізації програм законопроектних робіт, забезпечення правової реформи[4, с. 23].

Відповідно до даної мети дослідження були поставлені наступні завдання:

- Розглянути форми систематизації нормативно-правових актів;

- З’ясувати особливості кодифікації, інкорпорації та консолідації;

- Виявити суттєві ознаки та завдання даного виду юридичної діяльності;

- Визначити вимоги до систематизації нормативно-праових актів та показати їх значення для розвитку всієї системи законодавства.

- Проаналізувати положення систематизації нормативно-правових актів в Україні;

- Розгляд проблемсистематизації;

Предметом дослідженняє характеристика основних типів систематизації нормативно-правових актів, її логіко-гносеологічна природа та найважливіші техніко-юридичні характеристики і, відповідно, теоретико-методологічне та практико-прикладне значення в розвитку сучасної системи законодавства України.

Систематизація переслідує мету стабілізації правопорядку,приведення нормативно-правового регулювання в інструмент забезпечує нормальне функціонування суспільного життя, найбільш ефективне управління державними справами в інтересах особистості[5, с. 56].

Методологічною основою дослідження стала сукупність загальнонаукових та спеціально-галузевих методів та принципів.

Слід так само відзначити, що систематизація як засіб упорядкування нормативно-правових приписів існує з давніх часів. Закони Ману, Закони Хаммурапі, Закони XII таблиць, Руська правда, привілей князя Казимира (1447 р.), Олександра (1492 р.) у Великому князівстві Литовському та інші пам’ятки права колишніх історичних епох являють собою систематичний виклад правових звичаїв, санкціонованих державою. Особливо широке поширення набула систематизація в новий час. В сучасний період без цього виду діяльності не може обійтися жодна правова система і теоретична складність такої юридичної природи систематизації нормативно-правових актів, а також видів та їх нероздільний зв’язок з головними засадами теорії права зумовили ту обставину, що вони завжди були в полі зору вчених-юристів, їх особливим предметом дослідження та наукових праць. Так теоретичну базу дослідження склали праці з проблем систематизації нормативно-правових актівГрищукВ. К.,Калакура В.Я.,КозловськийА.А., КозюбраМ.І., КолодійА.М., КоссакВ., КотюкВ.О.,КренцІ., КроссР., РабіновичП.М. Серед західних вчених-юристів проблемні питання систематизації нормативно-правових актів досліджували такі вчені як БенніонФ., БергбомК., ФляйнерТ.

Сьогодні в Україні темпи правотворчої і, насамперед, законодавчої діяльності як ніколи дуже високі. Створюються сотні і тисячі нових нормативних актів, що суттєво змінюють характер й основні принципи правового регулювання. Проте, якщо нині не займатися упорядкуванням чинної нормативної бази, яка зростає швидкими темпами, в майбутньому виникнуть великі труднощі стосовно знаходження і використання чинних норм прав. Справа ускладнюється і тому, що сьогодні, коли створюється практично нова правова система України, необхідно терміново вирішити долю формально чинних в країні нормативних актів та їх частин, які повністю або частково суперечать новим нормативним рішенням або безнадійно застаріли.

Курсова робота складається з кількох частин. У першій частині відбуваєтьсярозкриття поняття «систематизація нормативно-правових актів», та ознайомлення з її формами та обліком систематизації нормативної бази. Друга частина присвячена проблемам систематизації нормативно-правових актів та її вимогам.

Заключение

Завершуючи дану роботу, можна сказати, що в неї були розкриті поставлені завдання. Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні висновки: проведення реформування законодавчої бази в Україні вимагає не лише предметної практичної діяльності з оновлення законодавства, а й активізації наукових досліджень теоретичних підвалин таких явищ, як нормотворчість та систематизація нормативно-правових актів. Це становить підґрунтя для формування нових, більш досконалих моделей проведення нормопроектної роботи та роботи по систематизації нормативно-правових актів. Нами з’ясовано, що відсутність елементарних знань щодо сутності, змісту та видів номартивно-правових актів сприяє розвитку основних проблем сучасного законодавства: безсистемність розвитку, суперечливість, неврегульованість багатьох сфер відносин, наявність диспропорції у співвідношенні між законами і підзаконними актами на користь останніх тощо. А отже розкриті курсовою питання є актуальними, оскільки потребують комплексного вдосконалення.

Таким чином, з метою розкриття теми «Систематизація нормативно-правових актів» нами було розглянуто поняття, сутність,форми нормативно-правових актів та вимоги до систематизації нормативного матеріалу,проаналізовано процес їх систематизації, зокрема, з’ясовано визначення сутності і призначення систематизації нормативно-правових актів.

Проаналізувавши у 2 розділі дослідження проблематики систематизації в Україні: кодифікація,консолідація і інкорпорація можуть розглядатися, як самостійні форми систематизації. Так як кінцевий результат цих форм використовується у повсякденному житті, у процесі правотворчій і правозастосовчій діяльності. Кожна з цих форм постійно вдосконалюється. Наприклад, при систематизації законодавства застосовуються інформаційні технології, що дозволяє постійно підтримувати законодавство у контрольному стані, здійснювати оперативний пошук необхідної інформації. Застосування електронних носіїв сприяє більш широкому поширенню правової інформації, робить її більш доступною і як результат підвищує правову культуру населення. У той же час форми систематизації нижчого рівня служать основою для застосування форм систематизації більш високого рівня.

Систематизація законодавства, стало бути, необхідна: по-перше, для подальшого розвитку законодавства. Аналіз і обробка діючих нормативних актів, групування правових приписів за певною схемою, створення внутрішньо єдиної системи актів є необхідними умовами ефективності правотворчої діяльності, сприяють ліквідації прогалин, застаріли і суперечностей у чинному законодавстві. По-друге, систематизація законодавства потрібна як ефективний засіб розчищення накопичилися масивів нормативних актів, ревізії чинної правової системи. По-третє, вона забезпечує можливість добре орієнтуватися в законодавстві, оперативно знаходити і правильно тлумачити всі потрібні норми. Нарешті, по-четверте, систематизація є необхідною передумовою цілеспрямованого та ефективного правового освіти і виховання, наукових досліджень, навчання студентів.

Список литературы

1. Хропанюк В.Н. Теорія держави та права:Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Під.ред. професора В.Г. Стрекозова - М - 1995. - С. - 246.

2. Нарцесян В.С. Загальна теорія права та держави. Підручник для юридичних вузів та факультетів. - М - 1999 - С - 245.

3. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 5.- Ст. 57.

4. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: ПідручникАкадемічний курс - К. - 2006. - С. - 56.

5. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. .- 1996.- № 1.- Ст. 57.

6. Абдулаэв М. И., Комаров С.А. Проблеми теории держави та права / Підручник - СПб. - 2003 - С - 312.

7. Табанов С.А. Систематизація якнайважливіша форма вдосконалення законодавства: теорія і практика Республіки Казахстан: Афтореф. дис. ... д-ра юриди. наук. - Алмати - 1999. - 41 с.

8. И. Ф. Казьмін Заганьна теорія права: Підручник для юридичних вузів / Ю. А. Дмитрев, В. В. Лазарев и др..6 Під загальною А.С. Пиголкина - 2-ге видання вип.. і доп. - М - 1996 - С - 219-230.

9. М. В. Цвік Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних віщих навчальних закладів/ М. В. Цвік, О. В. Петришин,А.В. Авраменко та ін. - Харків - 2011- 266-269 с.

10. Лисенкова О. С. Теоретичні проблеми консолідації як форми систематизації законодавства України // Систематизація законодавства України: проблеми теорії і практики - К - 1999 - 174-175.

11. В. В. Астахов Освітнє право: Навчальний посібник для студентів гуманітарних вищих навчальних закладів/ Астахов В. В. - К - 2011- 75-80с.

12. В. А. Сивитський Систематизація законодавства як спосіб його розвитку/ Сивитський В. А. - М. - 2010 - С. - 10-15.

13. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави та права/ Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. - К. - 2006 - С. - 180-188.

14. Імре Сабо Соціалістичне право // «Прогрес» - 1964 - С. - 174-175.

15. Олена Теремцова Актуальні проблеми державотворення в Україні очами молодих ученів - К. - 2010 - С.- 69-70

16. Н. В. Протасов Теорія держави та права: проблеми теорії держави і права / Протасов Н. В. - М. - 1999 - С. - 261-270.

17. С. С. Алексєєв Загальна теорія держави та права : Підручник / Алексєєв С. С. - М. - 2008 - С. - 254.

18. Законодавча техніка / під ред. Д. А. Керімова. - Л.: Вид-во ЛДУ, 1965. -С. 122.

19. Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. / Т. Г. Андрусяк // «Право для України»- Львів - 1997 - С. - 25-27.

20. Лисенкова О. Система законодавства України: структурно-функціональна характеристика. Кандидатська дисертація - К. - 2001. - 228 с.

21. Медведчук В. Від системної правотворчості до систематизації національного законодавства // Юридичний вісник України. - 1999. - № 42. - С. - 21-27.

22. Самощенко В. С. Про консолідацію нормативних актів / В. С. Самощенко // «Вчені записки» -№7 - 1996 - С. - 88-115.

23. Скакун О.Ф. Теорія держави і права / О. Ф. Скакун -X. - 2006 - С. -188-205.

24. Пиголкин А. С. Підготовка проектів нормативних актів (Організація і методика) - М. - 1968. - С.- 24.

25. Шмельова Г. Юридичні засоби удосконалення змісту і форми законодавства. Концепції розвитку законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції. - К. - 1996. - 508 с.

26. Про кодифікації та інкорпорації як способи (методи) систематизації / Під ред. Д. А. Керімова // «Законодавча техніка» -М. - 1995 - С.- 120-122.

27. КерімовД. А.. Кодифікація і законодавча техніка/ Д. А. Керімов - М. - 1992 - С. - 41-42.

28. Алексєєв С. С. Держава і право. Початковий курс./ С. С Алексєєв - М. - 2000 - С. - 125.

29. Систематизація законодавства як спосіб його розвитку / І. В. Гетьман-Павлова, Н. Ю. Ерпилева, Е. Н. Салигін та ін. - М. - 2010 - С. - 11-84.

30. Кодифікація: збірник наукових праць / В. К. Мамутов - К. - 2011. - С. - 98-115.

31. Проблеми загальної теорії держави і права. Піручник для вузів. Під загальною ред. доктора юрид. наук Н. С. Нерсесяна - М. - 1999. - С. - 288.


Популярные, наиболее покупаемые работы:

 1. Организационно-правовые формы предприятий в современной российской экономике
 2. Правовое регулирование гражданства в Российской Федерации
 3. Предъявление для опознания
 4. Пенсионный фонд Российской Федерации
 5. Правовой статус обвиняемого
 6. Разработка технологичского процесса получения экстракта гризеофульвина мощностью 6500 кг/год. по годовому продукту с учетом требований ГОСТ 52249-09 (GMP).
 7. институт брака в МЧП
 8. Физическая культура
 9. Церковные реформы в России 18 века
 10. Источники конституционного права понятие и виды
 11. Администрация Президента РФ
 12. СССР и события в Чехословакии в 1968 году
 13. Основные модели социальной работы за рубежом
 14. Отчет по практике на ЗАО"Тандер"
 15. Доклад о российском сайте, на котором хотели ли бы работать и почему
 16. Интервьюирование
 17. Политическая культура
 18. Технологии оценки кандидата на должность при собеседовании. Оценочное интервью.»
 19. Зарождение и эволюция психики
 20. История развития баскетбола
 21. Деловые переговоры: организация и проведение (на примере ОАО “Белсервисдом”)
 22. Возникновение автократии в России
 23. Вулканы и землятресения как эндогенные факторы в эволюции земли
 24. Мировое соглашение в гражданском процессе
 25. Проблемы и перспективы проектного финансирования как способы создания инновационных производств
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: