Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:

Аналіз оцінки інвестиційної діяльності комерційних банків

Содержание

Вступ

1. Теоретичні основи інвестиційних операцій комерційних банків

1.1 Теоретичні основи інвестиційних операцій комерційних банків: суть, значення та види

1.2 Інвестиційні ризики

2. Аналіз оцінки інвестиційної діяльності комерційних банків

2.1 Аналіз інвестиційної діяльності комерційних банків України

2.2 Аналіз здійснення інвестиційних операцій ВАТ "Ощадбанк"

3. Проблеми та шляхи вдосконалення інвестиційної діяльності комерційних банків

3.1 Управління інвестиційною діяльністю як гарант стабільності банківської діяльності

3.2 Шляхи підвищення ефективності інвестиційних операцій

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Введение

В умовах ринкової економіки в Україні важливого значення набуває банківська інвестиційна діяльність. Це зумовлено передусім тим, що банківська система як інституційний акумулятор та розподільник інвестиційних ресурсів належить до ризикових елементів економіки.

Однак, останнім часом відбувається економічне зростання в промисловості, поліпшення фінансового стану промислових підприємств, зміцнення зв’язків фінансового ринку і промислових підприємств. З кожним роком частка інвестиційних капіталів банків у промисловості зростає, банківське інвестування демонструє свою наростаючу потугу і поступово перетворюється у вагомий чинник формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку української економіки. Усе це надає дослідженню інвестиційних операцій банків в Україні підвищеної актуальності й значущості.

Різні аспекти банківського інвестування досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти. Значний внесок у розвиток теорії банківської інвестиційної діяльності зробили М.П.Денисенко, Б.Луців, А.А.Пересада, О.Д.Вовчак, С.К.Реверчук, А.М.Мороз та інші.

У працях вітчизняних та зарубіжних науковців достатньо глибоко досліджено питання банківського інвестування у цінні папери, формування інвестиційно-кредитного портфеля банків, організація та ефективність довгострокового банківського кредитування, визначено загальні напрями щодо поліпшення управління і планування банківських інвестиційних операцій в ринкових умовах.

Однак ще багато аспектів цієї проблеми не з’ясовано. Це стосується передусім розуміння суті і структури банківських інвестицій, методів, принципів банківського інвестування, систематизації умов та чинників розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні, вивчення механізмів взаємодії банків з іншими учасниками ринку фінансово-інвестиційних послуг.

Зупинимося на цих актуальних питаннях дещо детальніше.

Основною метою курсової роботи є розробка науково-теоретичних положень та рекомендацій щодо вдосконалення банківських інвестиційних операцій в Україні; об’єктом дослідження - інвестиційна діяльність ВАТ "Ощадбанк"; предметом - особливості та принципи проведення інвестиційних операцій банками.

До основних завдань курсової роботи можна віднести:

1. Проаналізувати діяльність діючої фінансової установи.

2. Дослідити інвестиційні ризики.

3. Розкрити значення інвестиційних операцій у діяльності банку.

4. Виявити можливості підвищення ефективності діяльності банку та його політики щодо розміщення інвестиційних капіталів.

5. Висунути пропозиції щодо удосконалення здійснення інвестиційної діяльності.

Слід виділити три розділи, які б найповніше характеризували значення ефективного здійснення інвестиційних операцій. Сюди належать:

1. Теоретичні основи інвестиційних операцій банків.

2. Оцінка інвестиційної діяльності ВАТ "Ощадбанк".

3. Шляхи підвищення ефективності проведення інвестиційних операцій та покращення ліквідності інвестицій.

Заключение

З результатів проведеного дослідження видно, що інвестиційні операції є досить перспективним напрямом банківської діяльності, з кожним роком даний сектор розміщення капіталів розвивається. Однак, на сьогодні інвестиційна діяльність комерційних банків не знаходиться на досить високому рівні, а особливо в частині операцій з цінними паперами.

Загалом за звітними даними представленими "Вісником Національного банку України" частка вкладень в цінні папери комерційними банками України на кінець 2006 року становила тільки 8,4% в сукупності інвестиційних операцій. Відповідно довгострокові кредити становили 91,6%. Щодо загальної величини інвестиційних операцій в кредитно-інвестиційному портфелі, то їх частка протягом періоду 2001-2006 років стрімко зросла і на кінець 2006 року складала 63,7 %.

На прикладі ВАТ "Ощадбанк" можна побачити подібну ситуацію. Хоча даний банк серед всіх інших найактивніше працює на ринку цінних паперів, більша увага зосереджена на кредитуванню. Варто зазначити, що в 2005 році інвестиції Ощадбанку в цінні папери переважали над кредитами, а вже 2006 року ситуація була зовсім протилежною.

В підсумку можна сказати, що цікавість фінансових установ до інвестиційних операцій зростає, особливо це стосується довгострокового кредитування. Щодо інвестицій в цінні папери, то їх частка буде зростати в міру становлення промислового комплексу України та політичної стабільності в державі.

Отже, потенціал інвестиційної діяльності банків ще досить високий і в цьому напрямку слід працювати, але за умови подолання ряду проблем з ліквідністю та ризиками.

У вирішенні цього непростого завдання провідна роль належить менеджменту. Досвід свідчить, що кращих показників досягають ті банки, які мають високий рівень організації й управління. Однак, в великій мірі відіграють роль управлінські дії з боку держави.

Підвищення ефективності управління банківською інвестиційною діяльністю має нині надзвичайно важливе значення для забезпечення подальшого розвитку інвестиційної діяльності, а також економіки України загалом.

Тому, необхідно зазначити ряд пропозицій, що можуть підвищити ефективність інвестиційної діяльності банків:

- зменшення податкового тиску на банки, особливо у сфері довгострокового кредитування реального сектору економіки;

- удосконалення системи страхування інвестиційних ризиків комерційних банків для заохочення банків до надання довгострокових кредитів;

- створення сприятливих умов для пожвавлення інвестиційної діяльності;

- мотивація менеджменту в галузі інвестиційної діяльності.

Розглянуті вище принципи, функції і методи управління банківською інвестиційною діяльністю є своєрідним науково-теоретичним інструментарієм для подальшого дослідження особливостей, проблем і перспективних напрямів розвитку банківських інвестицій в Україні та для знаходження ефективних способів вирішення цих проблем.

Список литературы

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" №2121-ІІІ від 7 грудня 2000 року. Із змінами і доповненнями.

2. Закон України "Про Національний Банк України" №679-ХІV від 20 травня 1999 року. Із змінами і доповненнями.

3. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-ІV від 23 лютого 2006 року.

4. Вовчак О.Д. Банківська справа в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку // Фінанси України. - 2003. - №10. - С. 118-125.

5. Денисенко М.П., Кабанов В.Г., Худолій Л.М. Грошово-кредитна діяльність банків: Навч. посібник. - К.: Вид. Європ. Ун.-ту, 2004. - 339 с.

6. Дубовик О.В., Бойко С.М., Вознюк М.А., Гірченко Т.Д. Маркетинг у банку: Навч. посібник. - Львів: ЛБІ НБУ, 2006. - 275 с.

7. Кльоба Л. Принципи, функції і методи управління банківською інвестиційною діяльністю // Вісник НБУ. - 2007. - №10. - С. 40-44.

8. Ковалюк О.М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики). Монографія. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, - 2002. - 396 с.

9. Луців Б. Портфельне інвестування в діяльності комерційних банків // Банківська справа. - 2000. №5. - С. 48-50.

10. Любунь О.С., Денисенко М.П. Бізнес-планування у банку: Навч. посібник. - К.: Атака, 2006. - 288 с.

11. Любунь О.С., Паливода К.В., Денисенко М.П. Іпотечне кредитування: Навч. посібник. - К.: ЦНЛ, 2005. - 392 с.

12. Мороз А. М., Савлук М. І., Пуховкіна М Ф Банківські операції: Підручник. 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 430 с.

13. Пересада А.А., Майорова Т.В. Управління банківськими інвестиціями: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005. - 388 с.

14. Пересада А.А., Шевченко О.Г., Коваленко Ю.М., С.В. Урванцева Портфельне інвестування: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2004. - 408 с.

15. Реверчук С.К., Реверчук Н.Й., Скоморович І.Г. Інвестологія: наука про інвестування: Навч. посібник. - К.: Атака, 2001. - 264 с.

16. Стойко О.Я. Банківські операції: Навч. посібник. - К.: Лчбра, 2000. - 258с.

17. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посібник. - К.: Каравела, 2004. - 344 с.

18. Удалик О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства. Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.

19. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів. Конспект лекцій. Київ. 2002.

20. Щукін Б.М. Інвестування. Курс лекцій. - К.: МАУП, 2004. - 216с.

21. www.aub.com.ua

22. www.bank.gov.ua

23. www.ukrstat.gov.ua


Популярные, наиболее покупаемые работы:

 1. Организация транспортной системы на примере Ленинградской области
 2. Изменения в праве в период Великой Отечественно войны
 3. Вещи как объекты гражданских прав: понятие и классификация
 4. Рисование и развитие личности ребенка
 5. Оценка актуальных технических аспектов совершенствования ОрВД в Базовом ЦОВД филиала "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири"
 6. Сталин как дипломат
 7. Основные идеи М. Лютера
 8. Организация предприятия малого бизнеса на примере ООО «ЭКЗОТИК ТУР»
 9. Обряды рождения и крещения ребенка
 10. Формирование корпоративной культуры на примере ОАОВЫМПЕЛКОМ
 11. Формирование правовой культуры
 12. Туристско-краеведческая характеристика Республики Калмыкия
 13. Билет №15
 14. Расчет абсорбера
 15. Теория правового государства 1
 16. Состав суда в гражданском процессе
 17. Критика эволюционной эпистемологии с точки зрения диалектико - материалистического мышления
 18. Дипломатия Китая на современном этапе
 19. Виды информации, которыми оперируют фармацевтические организации и рассмотрение способов обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, подлинности и неотказуемости информации
 20. Взаимодействие древневосточных цивилизаций с народами, сохраняющими первобытнообщинный строй
 21. Понятие и основное назначение организационных отношений
 22. Биография и раскопки Шлимана
 23. Тепловой, конструктивный и гидравлический расчеты горизонтального теплообменника для охлаждения воды в схеме производств
 24. Предмет, история и основные направления дифференциальной психологии
 25. Юридическая ответственность понятие, основания, разновидности
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: